UPUTSTVO ZA AUTORE

Image

Opšta upustva

Časopis objavljuje tekstove na srpskom jeziku (ćiriličnim pismom), na engleskom jeziku, a po potrebi i na drugim jezicima i pismima. Maksimalna dužina naučnog ili stručnog rada je 50.000 karaktera sa razmacima, uključujući i fusnote i druge priloge (tabele, grafikone i sl), odnosno 8.000 karaktera za prikaze. Uredništvo zadržava pravo da izuzetno objavi radove većeg obima. Rad treba da bude dostavljen u MS Word formatu. Tekst treba da bude pisan fontom Times New Roman, veličinom slova 12 i proredom singl. Za fusnote treba koristiti font Times New Roman, veličinu slova 10 i prored singl.

Autori su u obavezi da se pridržavaju uputstva za pripremu i predaju radova. Radovi koji ne ispunjavaju sve navedene zahteve biće vraćeni autoru na doradu. Ukoliko ni nakon dorade ne ispuni propisane zahteve, rad neće biti prosleđen Uredništvu časopisa. Neće se prihvatiti za objavljivanje oni radovi koji su u bilo kom obliku ranije već bili objavljeni. Autori su u obavezi da prilikom slanja radova dostave i izjavu da taj rad nije ranije objavljivan u celosti ili delu, odnosno da rad nije plagijat.

Svi pristigli radovi podležu recenziji. Da bi bio objavljen, neophodno je da rad dobije dve pozitivne recenzije anonimnih recenzenata iz zemlje ili inostranstva. Moguće pri¬med¬be i suge¬sti¬je re¬cen¬zena¬ta i/ili Uredništva do¬sta¬vlja-ju se auto¬rima radi ispravki rada. Konačnu odluku o objavljivanju pozitivno recenziranog rada donosi Uredništvo časopisa. Uredništvo ima pravo da zatraži od autora da skrati ili koriguje tekst u skladu sa uređivačkom politikom časopisa. Ukoliko autor ne prihvati predložene izmene, rad neće biti objavljen.

Dostavljanje radova

Radovi se dostavljaju Redakciji časopisa u elektronskom obliku na adresu elektronsku adresu: godisnjak@muzejgenocida.rs. Radovi za objaljivanje u redovnom godišnjem izdanju časopisa prihvataju se do 31. maja tekuće godine. 

 

Struktura rada

Svaki rad treba da treba da sadrži sledeće elemente: naslov, ime, srednje slovo i prezime autora, afilijaciju, odnosno naziv i sedište institucije u kojoj je autor zaposlen, kontakt podatke (broj telefona, adresu elektronske pošte), sažetak (apstrakt), ključne reči, osnovni tekst, rezime, spisak izvora i literature.

Naslovna strana

Naslovna strana treba da treba da sadrži sledeće podatke: ime i prezime autora, godinu rođenja, zvanje autora, naziv i sedište ustanove u kojoj autor radi, adresu elektronske pošte autora.
Rad može da ima najviše tri autora.

Naslov rada

Naslov rada treba da bude pisan velikim slovima, podebljano (Bold), veličinom slova 14. Iza naslova rada može da stoji nenumerisana fusnota (zvezdica) koja upućuje na napomenu u kojoj su dati podaci o projektu u okviru kog je rad nastao i zahvalnicu.

Sažetak

Sažetak (apstrakt) je kratak informativni prikaz sadržaja osnovnog teksta na srpskom jeziku, odnosno jeziku na kom je pisan rad. Sastavni delovi sažetka su cilj istraživanja, metodi, rezultati i zaključak. U sažetak se ne stavljaju napomene. Sažetak treba da sadrži između 50 i 150 reči (do 1.200 karaktera). Za pisanje sažetka koristi se veličina slova 11.

ključne reči

Ključne reči bliže određuju interdisciplinarnu oblast kojoj rad pripada. Koristi se osnovna terminologija koja najbolje odražava sadržaj rada. Broj ključnih reči treba da bude između 5 i 10. Ključne reči se daju odmah nakon sažetka. Za pisanje ključnih reči koristi se veličina slova 11.

Osnovni tekst

Osnovni tekst rada može da ima poglavlja i potpoglavlja, sa kratkim podnaslovima ispisanih kurzivom (Italic).
Tabele, fotografije, grafikoni i drugi prilozi se unose u osnovni tekst ili nakon njega na jednoobrazan način sa navedenim rednim brojem i opisom/legendom.

Rezime

Iza osnovnog teksta rada treba da stoje rezime i ključne reči na engleskom jeziku. Rezime predstavlja kraći prikaz sadržaja rada. U okviru rezimea se na engleskom jeziku navode ime i prezime autora sa punom afilijacijom i naslov rada. Ispod rezimea se na engleskom jeziku navode ključne reči. Dužina rezimea sa ključnim rečima treba da bude do 2.500 karaktera. Za pisanje rezimea koristi se veličina slova 11.

Bibliografski podaci u fusnotama i spisku izvora i literature

Za navođenje bibliografskih podataka u fusnotama i spisku izvora i literature koristi se čikago stil bibliografskog citiranja. Podaci u fusnotama i spisku izvora i literature navode se na jeziku i pismu na kome je bibliografska jedinica objavljena.

 

Bibliografski podaci u fusnotama

Bibliografski podaci u fusnotama treba da sadrže:

 • ime i prezime autora
 • naslov dela (kurzivom)
 • naziv časopisa ili zbornika u kome je članak objavljen i podatke o njemu (broj časopisa, godina izdanja, za zbornik ime urednika/priređivača)
 • mesto izdanja, izdavač, godina izdanja/ili datum pristupa sajtu i njegova adresa
 • brojeve konsultovanih strane.

Navedeni podaci u fusnotama odvajaju se zapetama, a mesto izdanja, izdavač i godina izdanja stoje u zagradi.

Bibliografski podaci u spisku izvora i literature

Spisak izvora i literature treba da sadrži samo bibliografske jedinice koje su navedene u fusnotama. Najpre se navode neobjavljeni izvori, a zatim objavljeni. U spisku izvora i literature prvo se navode bibliografske jedinice na ćiriličnom pismu, koje se raspoređuju prema azbučnom redu, a zatim jedinice na latiničnom pismu, koje se raspoređuju prema abecednom redu.
Bibliografski podaci u spisku izvora i literature navode se na isti način kao i u fusnotama, s tim što se prvo navodi prezime, pa ime autora. Ukoliko ima više autora, to se odnosi samo na prvog.
Bibliografski podaci u spisku izvora i literature treba da sadrže:

 • prezime, ime autora
 • naslov dela
 • naziv časopisa ili zbornika u kome je članak objavljen i podatke o njemu (broj časopisa, godina izdanja, za zbornik ime urednika/priređivača, broj strana na kojima se nalazi članak u časopisu)
 • mesto izdanja, izdavač, godina izdanja/ili datum pristupa sajtu i njegova adresa.
  Navedeni podaci u spisku izvora i literature pretežno se odvajaju tačkama.

Primeri za navođenje bibliografskih podataka u fusnota i spisku izvora i literature

Arhivski izvori

Prilikom navođenja arhivske građe polazi se od opšteg ka pojedinačnom, odnosno od arhiva, preko fonda, fascikle/kutije, arhivske jedinice, dosijea, signature. U fusnoti se navodi redni broj. Prvi put se navodi pun naziv arhiva i fonda, a potom skraćenica ili samo broj. Za konkretni dokument (akt, dopis, pismo, izveštaj, elaborat, referat, itd.), navodi se broj, datum, autor (ustanova ili pojedinac) i naziv dokumenta. U spisku izvora i literature navodi se samo arhiv i fond ili zbirka koji su korišćeni.

Primeri:

Arhiv Jugoslavije (AJ), fond 837, Kabinet predsednika Republike (KPR), II–1/175, Poseta Istočnoj Srbiji, 20–22. IH 1969, Informativni materijal.
Arhiv Jugoslavije (AJ), Fond 110, Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, Fascikla 617, Izjave svedoka o zatvoru u Kosovskoj Mitrovici.
Arhiv SANU, Istorijska zbirka, Zaostavština Aleksandra Belića, 14386, AB/IV – 1421.

Monografije

Za monografije sa jednim autorom u fusnoti se navode: redni broj; ime i prezime autora; naslov monografije (kurzivom); mesto, naziv izdavača i godina izdanja (u zagradi); brojevi strana. U spisku izvora i literature se navode: redni broj; prezime, ime autora; naslov monografije (kurzivom); mesto, naziv izdavača i godina izdanja.

Primer:

Jovan Mirković, Objavljeni izvori i literatura o jasenovačkim logorima, (Banja Luka-Beograd: Grafomark-Muzej žrtava genocida, 2000), 151.
Mirković, Jovan. Objavljeni izvori i literatura o jasenovačkim logorima. Banja Luka-Beograd: Grafomark-Muzej žrtava genocida, 2000.

Za monografije sa dva ili tri autora u fusnoti se navode: redni broj; ime i prezime autora i ime i prezime autora; naslov monografije (kurzivom); mesto, naziv izdavača i godina izdanja (u zagradi); brojevi strana. U spisku izvora i literature se navode: redni broj; prezime, ime i ime i prezime autora; naslov monografije (kurzivom); mesto, naziv izdavača i godina izdanja.

Primer:

Radmila Radić i Momčilo Isić, Srpska crkva u Velikom ratu 1914–1918, (Beograd: Filip Višnjić, 2014), 215-217.
Radić, Radmila i Momčilo Isić. Srpska crkva u Velikom ratu 1914–1918. Beograd: Filip Višnjić, 2014.

Za monografije sa četiri ili više autora u fusnoti se navode: redni broj; ime i prezime prvog autora i dr. ili et al. u radovima na stranom jeziku; naslov monografije (kurzivom); mesto, naziv izdavača i godina izdanja (u zagradi); brojevi strana. U spisku izvora i literature se navode: redni broj; prezime, ime prvog autora i ime i prezime ostalih autora; naslov monografije (kurzivom); mesto, naziv izdavača i godina izdanja.

Primer:

Ivica Todorović i dr., Etnologija i genetika: preliminarna multidisciplinarna istraživanja porekla Srba i stanovništva Srbije, (Beograd: Etnografski institut SANU, Društvo srpskih rodoslovaca „Poreklo“, 2015), 58-69.
Todorović, Ivica, Zorica Đorđević, Marina Savić, Anđelko Marić, Anđelka Vučetić – Dragović i Dragan Mijović. Etnologija i genetika: preliminarna multidisciplinarna istraživanja porekla Srba i stanovništva Srbije. Beograd: Etnografski institut SANU, Društvo srpskih rodoslovaca „Poreklo“, 2015.

Članak u časopisu

Za članak objavljen u časopisu u fusnoti se navode: redni broj; ime i prezime autora; naziv članka (pod navodnicima); naziv časopisa (kurzivom); godina izlaženja; broj; sveska (godina); brojevi konsultovanih strana. U spisku izvora i literature se navode: redni broj; prezime, ime autora; naziv članka (pod navodnicima); naziv časopisa (kurzivom); godina izlaženja; serijski broj; sveska (godina); brojevi strana celog članka. Ukoliko članak ima više autora, njihova imena se navode kao u slučaju monografije.

Primer:

Dragan Cvetković, „Geostatistička analiza ljudskih gubitaka u koncentracionom logoru Jasenovac“, Istorija 20. veka, XXXVII, br. 1 (2019), 107.
Cvetković, Dragan. „Geostatistička analiza ljudskih gubitaka u koncentracionom logoru Jasenovac“. Istorija 20. veka, XXXVII, br. 1 (2019), 93-120.

Članak u zborniku radova

Za članak objavljen u zborniku radova u fusnoti se navode: redni broj; ime i prezime autora; naslov članka (pod navodnicima); u: naslov zbornika; urednik ime i prezime; mesto izdanja, izdavač i godina (u zagradi); brojevi konsultovanih strana. U spisku izvora i literature se navode: redni broj; prezime, ime autora; naslov članka (pod navodnicima); U: naslov zbornika; Urednik ime i prezime, brojevi strana celog članka; mesto izdanja, izdavač, godina.

Primer:

Aleksej Timofejev, „Sovjetski uticaj na početak borbe protiv okupatora i izbijanje građanskog rata u Jugoslaviji 1941.“, u: Srbi i rat u Jugoslaviji 1941. godine, urednik Dragan Aleksić, (Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2011), 405.
Timofejev, Aleksej. „Sovjetski uticaj na početak borbe protiv okupatora i izbijanje građanskog rata u Jugoslaviji 1941.“. U: Srbi i rat u Jugoslaviji 1941. godine. Urednik Dragan Aleksić, 391-410. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2011.

Poglavlje ili drugi deo knjige

Za poglavlje ili drugi deo knjige u fusnoti se navode: redni broj; ime i prezime autora; naslov poglavlja (pod navodnicima); u: naslov knjige; urednik ime i prezime; mesto izdanja, izdavač i godina (u zagradi); brojevi konsultovanih strana. U spisku izvora i literature se navode: redni broj; prezime, ime autora; naslov članka (pod navodnicima); U: naslov knjige; Urednik ime i prezime, brojevi strana celog poglavlja; mesto izdanja, izdavač, godina.

Primer:

Miroslav Jovanović, „Izbeglice u Srbiji: privatnost u senci traume“, u: Privatnost kod Srba u dvadesetom veku, urednik Milan Ristović (Beograd: Clio, 2007), 840-845.
Jovanović, Miroslav. „Izbeglice u Srbiji: privatnost u senci traume“. U: Privatnost kod Srba u dvadesetom veku. Urednik Milan Ristović, 839-871. Beograd: Clio, 2007.

Izvor sa interneta

Za navođe izvora sa interneta u fusnoti se navode: redni broj; ime i prezime autora; naslov članka (kurzivom); naziv veb-sajta; punu internet adresu izvora; datum pristupa. U spisku izvora i literature se navode: redni broj; prezime, ime autora; naslov članka (kurzivom); naziv veb-sajta; punu internet adresu izvora; datum pristupa.

Primer:

Nenad Antonijević, Stradanje Srba na Kosovu je crna rupa naše istoriografije, Pečat - list slobodne Srbije, https://www.pecat.co.rs/2017/06/nenad-antonijevic-stradanje-srba-na-kosovu-je-crna-rupa-nase-istoriografije/, datum pristupa 10.01.2022.
Antonijević, Nenad. Stradanje Srba na Kosovu je crna rupa naše istoriografije, Pečat - list slobodne Srbije, https://www.pecat.co.rs/2017/06/nenad-antonijevic-stradanje-srba-na-kosovu-je-crna-rupa-nase-istoriografije/. Datum pristupa 10.01.2022.

Tekst u novinama

Za tekst u novinama u fusnoti se navode: redni broj; ime i prezime autora; naslov članka (pod navodnicima); naziv novine (kurzivom); datum objavljivanja; brojeve strana. U spisku izvora i literature se navode: redni broj; prezime, ime autora; naslov članka (pod navodnicima); naziv novine (kurzivom), datum objavljivanja, brojevi strana.

Primer:

Aleksandar Belić, „Oko Trsta“, Politika, 17. 9. 1945, 1.
Belić, Aleksandar. „Oko Trsta“. Politika, 17. 9. 1945, 1.

Magistarske i doktorske disertacije

Za magistarske i doktorske disertacije u fusnoti se navode: redni broj; ime i prezime autora; naslov teze/disertacije (pod navodnicima), vrsta rada, Univerzitet, Fakultet, Odeljenje, godina (u zagradi). U spisku izvora i literature se navode: redni broj; prezime, ime autora; naslov teze/disertacije (pod navodnicima); vrsta rada, Univerzitet, Fakultet, Odeljenje, godina.

Primer:

Mr Violeta N. Obrenović, „Srpska memorijalna arhitektura 1918–1955“ (doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju umetnosti, 2013)
Obrenović, mr Violeta N. „Srpska memorijalna arhitektura 1918–1955“. Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju umetnosti, 2013.

Zvučni zapis

Za zvučni zapis u fusnoti se navode: redni broj; ime i prezime autora; naslov zapisa, naziv producentske kuće, izdavača - medija. U spisku izvora i literature se navode: redni broj; prezime, ime autora; naslov zapisa, naziv producentske kuće, izdavača - medija.

Primer:

Josip Broz Tito, Tito nam govori, PGP RTB 1977 – gramofonska ploča
Broz, Josip Tito. Tito nam govori. PGP RTB 1977 – gramofonska ploča.

Video zapis

Za video zapis u fusnoti se navode: redni broj; naslov filma; medij; reditelj ime i prezime; mesto izdanja, izdavač, godina (u zagradi). U spisku izvora i literature se navode: redni broj; naslov filma; reditelj ime i prezime; mesto izdanja, izdavač, godina; medij.

Primer:

Variola vera, DVD, reditelj Goran Marković (Beograd: Vans, 2005).
Variola vera. Reditelj Goran Marković. Beograd: Vans, 2005. DVD.

Ponavljanje ranije navedenih izvora

Kod ponovljenog citiranja istog izvora uzastopno na istoj strani navodi se:

 • Isto ili Ibid u radovima na stranom jeziku, brojeve strana.

Primer:

Dragan Cvetković, „Geostatistička analiza ljudskih gubitaka u koncentracionom logoru Jasenovac“, Istorija 20. veka, XXXVII, br. 1 (2019), 107.
Isto, 70.

Kod ponovljenog citiranja istog izvora ukoliko nije uzastopno i na istoj strani navodi se:

 • ime, prezime autora, naziv izvora, n. d. ili op. cit. u radovima na stranom jeziku, brojeve strana.

Primer:

Dragan Cvetković, „Geostatistička analiza ljudskih gubitaka u koncentracionom logoru Jasenovac“, Istorija 20. veka, XXXVII, br. 1 (2019), 107.
Dragan Cvetković, „Geostatistička analiza ljudskih gubitaka u koncentracionom logoru Jasenovac“, n. d., 110.

 

General instructions

The journal publishes texts in the Serbian language (in Cyrillic script), in the English language, and if necessary, in other languages and scripts. The maximum length of the scientific or professional paper is 50,000 characters with spaces, including footnotes and other attachments (tables, graphs, etc.), or 8,000 characters for reviews. The Editorial Board reserves the right to exceptionally publish larger papers. The paper should be submitted in MS Word format. The text should be written in Times New Roman font, font size 12 and single spacing. For footnotes, Times New Roman font, font size 10 and single line spacing should be used.

The authors are obliged to adhere to the instructions for the preparation and submission of papers. Papers that do not meet all the mentioned requirements will be returned to the author for revision. If the paper does not meet the stipulated requirements even after revision, the paper will not be forwarded to the Editorial Board of the journal. Papers that have previously been published in any form will not be accepted for publishing. When sending the paper,the authors are obliged to submit a statement that the paper has not been previously published in whole or in part, ie that the paper is not plagiarized.

All submitted papers are subject to review. In order to be published, it is necessary for the paper to receive two positive reviews from anonymous reviewers from the country or abroad. Possible remarks and suggestions of the reviewers and/or the Editorial Board are submitted to the authors for corrections. The final decision on publishing a positively peer-reviewed paper is made by the Editorial Board of the journal. The Editorial Board has the right to ask the author to shorten or correct the text in accordance with the editorial policy of the journal. If the author does not accept the proposed changes, the paper will not be published.

Submission of papers

Papers are submitted to the Editorial Board in electronic form to the e-mail address: godisnjak@muzejgenocida.rs. Papers for publication in the regular annual issue of the journal are being accepted until 31 May of the current year.

Structure of the paper

Each paper should contain the following elements: title, name, middle letter and surname of the author, affiliation, ie name and seat of the institution where the author is employed, contact information (phone number, e-mail address), abstract (abstract), keywords, main text, summary, list of sources and literature.

Title page

The title page should contain the following information: name and surname of the author, birth year, author’s title, name and seat of the institution where the author works, e-mail address of the author.

The paper can have a maximum of three authors.

Title of the paper

The title of the paper should be written in capital letters, in bold, with the letter size 14. The title of the paper may be followed by an unnumbered footnote (asterisk) which indicates a note that provides information about the project in which the paper was created and a thank you note.

Abstract

Abstractis a short informative presentation of the content of the maintext in the Serbian language, ie the language in which the paper is written. The components of the abstract are the goal of the research, methods, results, and conclusion. No notes are included in the summary. The abstract should contain between 50 and 150 words (up to 1,200 characters). The font size 11 is used to write the abstract.

keywords

The keywords define the interdisciplinary field to which the paper belongs. The basic terminology that best reflects the content of the paper is used. The number of keywords should be between 5 and 10. Keywords are given immediately after the summary. The font size 11 is used to write keywords.

Main text

The main text of the paper can have chapters and subchapters, with short subtitles in italics.

Tables, photographs, graphs, and other attachments are entered into the main text or after it in a uniform manner with the stated ordinal number and description legend.

Summary

The main text of the paper should be followed by a summary and key words in English. The summary is a brief overview of the content of the paper. The summary contains the name and surname of the author with full affiliation and the title of the paper in English. Below the summary, the keywords are listed in English. The length of the summary with keywords should be up to 2,500 characters. The font size 11 is used to write the summary.

Bibliographic information in footnotes and list of sources and literature

The Chicago style of bibliographic citation is used to cite bibliographic information in footnotes and in the list of sources and literature. The information in the footnotes and in the list of sources and literature are given in the language and script in which the bibliographic unit was published.

Bibliographic information in footnotes

Bibliographic information in the footnotes should contain:

 • name and surname of the author
 • the title of work (in italics)
 • the name of the journal or the proceedings in which the article was published and information about it (number of the journal, year of publication, for the proceedings the name of the editor)
 • the place of publication, publisher, year of publication and/or date of access to the site and its address
 • numbers of consulted parties.

The cited information in the footnotes are separated by commas, and the place of publication, publisher and year of publication are in brackets.

Bibliographic information in the list of sources and literature

The list of sources and literature should contain only bibliographic items listed in the footnotes. Unpublished sources are cited first, followed by published ones. The list of sources and literature first lists bibliographic units in the Cyrillic script, which are arranged in alphabetical order, and then units in the Latin script, which are arranged in alphabetical order.

Bibliographic information in the list of sources and literature are listed in the same way as in the footnotes, with the last name first, followed by the author’s name. If there are several authors, it refers only to the firstone.

Bibliographic information in the list of sources and literature should contain:

 • surname, name of the author
 • the title of the work
 • the name of the journal or proceedings in which the article was published and information about it (number of the journal, year of publication, for the proceedings the name of the editor, number of pages on which the article in the journal is located)
 • the place of publication, publisher, year of publication and/or date of access to the site and its address.

The stated informationin the list of sources and literature are mostly separated by dots.

Examples for citing bibliographic information in footnotes and lists of sources and literature

Archival sources

When citing archival material, one starts from the general to the individual, ie from the archive, through the fund, folder/box, archival unit, file, signature. The footnote states the ordinal number.The full name of the archive and the fund is given for the first time, and thereafter the abbreviation or just the number. For a specific document (act, letter, letter, report, study, paper, etc.), the footnote states the number, date, author (institution or individual) and title of the document. The list of sources and literature lists only the archive and the fund or collection that were used.

Example:

Arhiv Jugoslavije (AJ), fond 837, Kabinet predsednika Republike (KPR), II–1/175, Poseta Istočnoj Srbiji, 20–22. IH 1969, Informativni materijal.

Архив Југославије (АЈ), Фонд 110, Државна комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача, Фасцикла 617, Изјаве сведока о затвору у Косовској Митровици.

Arhiv SANU, Istorijska zbirka, Zaostavština Aleksandra Belića, 14386, AB/IV – 1421.

Monographs

For monographs with one author the footnote includes: ordinal number; name and surname of the author; the title of the monograph (in italics); the place, name of the publisher and year of publication (in brackets); page numbers. The list of sources and literature includes: ordinal number; last name, first name of the author; title of the monograph (in italics); place, name of publisher and year of publication.

Example:

Jovan Mirković, Objavljeni izvori i literatura o jasenovačkim logorima, (Banja Luka-Beograd: Grafomark-Muzej žrtava genocida, 2000), 151.

Mirković, Jovan. Objavljeni izvori i literatura o jasenovačkim logorima. Banja Luka-Beograd: Grafomark-Muzej žrtava genocida, 2000.

For monographs with two or three authors the footnote includes: ordinal number; name and surname of the author and name and surname of the author;the title of the monograph (in italics); place, the name of the publisher and year of publication (in brackets); page numbers. The list of sources and literature includes: ordinal number; last name, first name and first name and surname of the author; the title of the monograph (in italics); the place, name of publisher and year of publication.

Example:

Radmila Radić i Momčilo Isić, Srpska crkva u Velikom ratu 1914–1918, (Beograd: Filip Višnjić, 2014), 215-217.

Radić, Radmila i Momčilo Isić. Srpska crkva u Velikom ratu 1914–1918. Beograd: Filip Višnjić, 2014.

For monographs with four or more authors the footnote includes: ordinal number; name and surname of the first authoret al.; the title of the monograph (in italics); place, name of the publisher and year of publication (in brackets); page numbers. The list of sources and literatureincludes: ordinal number; surname, name of the first author and name and surname of other authors; the title of the monograph (in italics); place, name of publisher and year of publication.

 Example:

Ivica Todorović i dr., Etnologija i genetika: preliminarna multidisciplinarna istraživanja porekla Srba i stanovništva Srbije, (Beograd: Etnografski institut SANU, Društvo srpskih rodoslovaca „Poreklo“, 2015), 58-69.

Todorović, Ivica, Zorica Đorđević, Marina Savić, Anđelko Marić, Anđelka Vučetić–Dragović i Dragan Mijović. Etnologija i genetika: preliminarna multidisciplinarna istraživanja porekla Srba i stanovništva Srbije. Beograd: Etnografski institut SANU, Društvo srpskih rodoslovaca „Poreklo“, 2015.

Article in a journal

For an article published in a journal, the footnote includes: ordinal number; name and surname of the author; the title of the article (in quotation marks); the title of the journal (in italics); the year of publication; number; notebook (year); numbers of the consulted parties. The list of sources and literatureincludes: ordinal number; last name, first name of the author; article title (in quotation marks); the title of the journal (italics); year of publication; serial number; volume (year); page numbers of the whole article. If the article has more than one author, their names are given as in the case of a monograph.

Example:

Dragan Cvetković, „Geostatistička analiza ljudskih gubitaka u koncentracionom logoru Jasenovac“, Istorija 20. veka, XXXVII, br. 1 (2019), 107.

Cvetković, Dragan. „Geostatistička analiza ljudskih gubitaka u koncentracionom logoru Jasenovac“.Istorija 20. veka, XXXVII, br. 1 (2019), 93-120.

Article in the proceedings

For an article published in the proceedingsthe footnote includes: ordinal number; name and surname of the author; the title of the article (in quotation marks); in: the title of the proceedings; editor name and surname; the place of publication, publisher and year (in brackets);numbers of the consulted parties. The list of sources and literatureincludes: ordinal number; last name, first name of the author; the title of the article (in quotation marks); In: the title of the proceedings; Editor name and surname, page numbers of the whole article; the place of publication, publisher, year.

Example:

Алексеј Тимофејев, „Совјетски утицај на почетак борбе против окупатора и избијање грађанског рата у Југославији 1941.“, у: Срби и рат у Југославији 1941. године, уредник Драган Алексић, (Београд: Институт за новију историју Србије, 2011), 405.

Тимофејев, Алексеј. „Совјетски утицај на почетак борбе против окупатора и избијање грађанског рата у Југославији 1941.“. У: Срби и рат у Југославији 1941. године. Уредник Драган Алексић, 391-410. Београд: Институт за новију историју Србије, 2011.

A chapter or another part of a book

For the chapter or other part of the book the footnote includes: ordinal number; name and surname of the author; the title of the chapter (in quotation marks); in: the title of the book; editor name and surname; the place of publication, publisher and year (in brackets); numbers of the consulted parties. The list of sources and literatureincludes: ordinal number; last name, first name of the author; the title of the article (in quotation marks); In: the title of the book; Editor name and surname, page numbers of the whole chapter; the place of publication, publisher, year.

Example:

Miroslav Jovanović, „Izbeglice u Srbiji: privatnost u senci traume“, u: Privatnost kod Srba u dvadesetom veku, urednik Milan Ristović (Beograd: Clio, 2007), 840-845.

Jovanović, Miroslav. „Izbeglice u Srbiji: privatnost u senci traume“. U: Privatnost kod Srba u dvadesetom veku. Уrednik Milan Ristović, 839-871. Beograd: Clio, 2007.

Source from the internet

For citations of a source from the Internet the footnote includes: ordinal number; name and surname of the author; article title (in italics); website name; full internet address of the source; date of access. The list of sources and literatureincludes: ordinal number; last name, first name of the author; the title of the article (in italics); website name; full internet address of the source; date of access.

Example: 

Ненад Антонијевић, Страдање Срба на Косову је црна рупа наше историографије, Печат - лист слободне Србије, https://www.pecat.co.rs/2017/06/nenad-antonijevic-stradanje-srba-na-kosovu-je-crna-rupa-nase-istoriografije/, date of access 10.01.2022.

Антонијевић, Ненад. Страдање Срба на Косову је црна рупа наше историографије, Печат - лист слободне Србије, https://www.pecat.co.rs/2017/06/nenad-antonijevic-stradanje-srba-na-kosovu-je-crna-rupa-nase-istoriografije/. Date of access 10.01.2022.

Text in the newspaper

For a text in the newspaper the footnote includes: ordinal number; name and surname of the author; the title of the acrtile (in quotation marks); the name of the newspaper (in italics); the date of publication; page numbers. The list of sources and literatureincludes: ordinal number; last name, first name of the author; the title of the acrtile (in quotation marks); the name of the (in italics),the date of publication, page numbers.

Example:

Aleksandar Belić, „Oko Trsta“, Politika, 17. 9. 1945, 1.

Belić, Aleksandar. „Oko Trsta“. Politika, 17. 9. 1945, 1.

Магистарске и докторске дисертације Masters theses and doctoral dissertations

For masters theses and doctoral dissertations the footnote includes: ordinal number; name and surname of the author; the title of thesis/dissertation (in quotation marks), type of paper, University, Faculty, Department, year (in brackets). The list of sources and literatureincludes: ordinal number; last name, first name of the author; the title of thesis/dissertation (in quotation marks); type of work, University, Faculty, Department, year.

Mr Violeta N. Obrenović, „Srpska memorijalna arhitektura 1918–1955“ (doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju umetnosti, 2013)

Obrenović, mr Violeta N. „Srpska memorijalna arhitektura 1918–1955“. Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju umetnosti, 2013.

Audio recording

For an audio recording the footnote includes: ordinal number; name and surname of the author; the title of the recording, name of the production company, publisher - media. The list of sources and literatureincludes: ordinal number; last name, first name of the author; the title of the record, name of the production company, publisher - media.

Example:

Josip Broz Tito, Tito nam govori, PGP RTB 1977 – gramofonska ploča

Broz, Josip Tito. Tito nam govori. PGP RTB 1977 – gramofonska ploča.

Video

For a videothe footnote includes: ordinal number; the title of the film; medium; director name and surname; the place of publication, publisher, year (in parentheses). The list of sources and literatureincludes: ordinal number; the title of the film; director name and surname; the place of publication, publisher, year; medium.

Example:

Variola vera, DVD, reditelj Goran Marković (Beograd: Vans, 2005).

Variola vera. Reditelj Goran Marković. Beograd: Vans, 2005. DVD.

Repetition of previously mentioned sources

When citing the same source repeatedly on the same page, it is stated:

 • Ibid., page numbers.

Example:

Dragan Cvetković, „Geostatistička analiza ljudskih gubitaka u koncentracionom logoru Jasenovac“, Istorija 20. veka, XXXVII, br. 1 (2019), 107.

Ibid., 70.

In case of repeated citation of the same source, if not consecutively and on the same page, it is stated:

 • name, surname of the author, name of the source, op. cit., page numbers.

Example:

Dragan Cvetković, „Geostatistička analiza ljudskih gubitaka u koncentracionom logoru Jasenovac“, Istorija 20. veka, XXXVII, br. 1 (2019), 107.

Dragan Cvetković, „Geostatistička analiza ljudskih gubitaka u koncentracionom logoru Jasenovac“, op. cit., 110.

Image

ADRESA:

 • Trg Nikole Pašića 11/III
 • Beograd 11000 Srbija

KONTAKT TELEFON:

+381 11 339-8883

E-mail:

 • direktor@muzejgenocida.rs.
 • office@muzejgenocida.rs

PRATITE NAS: