Dr Dragan Cvetković

dragan cvetkovic2 3bf59

Dragan Cvetković rođen je 1969. godine u Svetozarevu (današnja Jagodina). U rodnom mestu završio je osnovnu i srednju školu. Nakon odsluženja vojnog roka, na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odsek istorija, diplomirao je 1995. godine na katedri za Istoriju Jugoslavije sa temom Jugoslavija i Bugarska 1919–1935 u dokumentima Centralnog presbiroa.

Na istom fakultetu od školske 2007/08. godine pohađa studijski program Doktorskih studija – modul Istorija Jugoslavije. Doktorsku disertaciju „Gubici pripadnika partizanskog pokreta sa teritorije Jugoslavije 1941–1945“ je odbranio septembra 2016. godine.

Prvo profesionalno radno iskustvo stekao je kao profesor istorije u Filološkoj gimnaziji u Beogradu u školskoj 1995/96. godini gde je predavao učenicima druge, treće i četvrte godine. Od septembra 1996. godine zaposlen je kao kustos u Muzeju žrtava genocida (Beograd - Kragujevac). U Muzeju rukovodi projektom revizije popisa „Žrtve rata 1941–1945“ iz 1964. godine. Takođe učestvuje u prikupljanju i obradi građe, digitalizaciji i izradi dokumentacione baze Muzeja, i kao koautor u izradi izložbi. Stručno zvanje višeg kustosa stekao je u Narodnom muzeju u Beogradu 2008. godine. Usavršavanje u oblasti prikupljanja i obrade personalnih podataka stradalih u ratu obavio je u tri studijska boravaka u Jad Vašemu (Yad Vashem) u Jerusalimu (Republika Izrael) u periodu od 1997. do 2004. godine kroz radionice „Recording the names“. Oblasti interesovanja su mu Drugi svetski rat na području Jugoslavije, ratni gubici stanovništva, genocid, holokaust. Spektar istraživanja mu se kreće od pretrpljenih gubitaka na mikroplanu (naselja i opštine) do ukupnih gubitaka Jugoslavije, ravnomerno istražujući pretrpljene gubitke pripadnika partizanskog pokreta, stradanje pripadnike Vojske Kraljevine Jugoslavije, kao i gubitke koje je pretrpelo civilno stanovništvo, te fenomen stradanja u koncentracionim logorima. U periodici i zbornicima radova (u zemlji i inostranstvu) objavio je preko 20 članaka i stručnih radova. Učesnik je više desetina međunarodnih skupova, simpozijuma, konferencija, tribina i promocija u zemlji i inostranstvu, a tri puta je bio predstavnik Muzeja u sastavu državne delegacije za učešće u radu International Task Force for Holocaust Remembrance, Research and Educations delujući u okviru radne grupe Museum and Memorials.

Decembra 2016. godine stekao je stručno zvanje muzejskog savetnika.

Izložba:

1. „Gubim Nevino Svoj Život Zbog Nevaljali i Prokleti Ljudi”, Zločini genocida i ratni zločini protiv civilnog stanovništva na jugoslovenskim prostorima 1941 – 1945. godine (sa dokumentarnih fotografija), koautor izložbe

Bibliografija

Posebna izdanja:

Igor Graovac, Dragan Cvetković, Ljudski gubici Hrvatske 1941-1945. godine – pitanja , primeri, rezultati.., Zagreb 2005.

Članci i rasprave:

1. „Holokaust kao ekstremni oblik stradanja civila okupirane Srbije – numeričko određenje i kvantitativna analiza“, Tokovi istorije, 2/2018, 89–118.

2. „Logori Topovske šupe i Sajmište kao centralna mesta holokausta u okupiranoj Srbiji – numeričko određenje i kvantitativna analiza), Istorija 20. veka, 1/2018, 69–92.

3. „Holokaust u Srbiji (nemačko okupaciono područje) – numeričko određenje i kvantitativna analiza“, Tokovi istorije, 3/2017, 111–142.

4. „Nemački logori u Norveškoj – numeričko određenje stradanja jugoslovenskih zatvorenika“, Tokovi istorije, 2/2012, 92–112.

5. „Holokaust u Nezavisnoj državi Hrvatskoj – numeričko određenje“, Istorija 20.veka, 1/2011, 163–182.

6. „Srebrenica u Drugom svetskom ratu – numerička analiza stvarnih ljudskih gubitaka“, Tokovi istorije, 3/2009, 63–93.

7. „Osvrt na socijalno-ekonomsku strukturu stradalih u sistemu logora Jasenovac prema popisu iz 1964. godine“, Istorija 20. veka, 1/2001, 99–105.

8. „Stvarni gubici civilnog stanovništva Bosne i Hercegovine prema popisu „Žrtve rata 1941–1945“, Istorija 20 veka, 1/2002, 97–114.

9. „Stradali pripadnici NOVJ iz uže Srbije prema popisu „Žrtve rata 1941–1945“, Istorija 20. veka, 1/2003, 119–132.

10. „Stradali pripadnici Vojske Kraljevine Jugoslavije sa teritorije uže Srbije u zarobljeničkim logorima“, Istorija 20 veka, 1/2004, 37–48.

11. „Pregled stradanja stanovništva Vojvodine u Drugom svetskom ratu“, Istorija 20. veka, 1/2005, 91–110.

12. „Popis „Žrtve rata 1941–1945“ iz 1964. godine kao osnova za izučavanje stradanja stanovništva Jugoslavije: Neki pokazatelji stradanja srpskog stanovništva“, Godišnjak muzeja žrtava genocida – tematski broj: Genocid u 20. veku na prostorima jugoslovenskih zemalja, (ur. Jovan Mirković) Beograd 2005, 77–85.

13. „Stradanje civila Nezavisne Države Hrvatske u logoru Jasenovac“, Tokovi istorije 4/2007, 153–168.

14. „Holocaust in Yugoslavia – An Attempt at Quantification (Methodology, Questions, Problems, Results…)“, Godišnjak muzeja žrtava genocida – tematski broj: Izraelsko–srpska naučna razmena u proučavanju holokausta / Israeli-Serbian academic exchange in Holocaust research, (ur. Jovan Mirković) Beograd 2008, 357–369.

15. „Bosna i Hercegovina – numeričko određenje ljudskih gubitaka u Drugom svetskom ratu“, Godišnjak muzeja žrtava genocida – tematski broj: Prilozi istraživanja zločina genocida i ratnih zločina, (ur. Jovan Mirković) Beograd 2009, 79–156.

Zbornici radova

1. „Koncentracijski logor Jasenovac i njegova uloga u uništavanju naroda NDH – izračun mogućeg broja žrtava na temelju djelomično revidiranog popisa iz 1964. godine“, u Jasenovac – manipulacije, kontroverze i povjesni revizionizam, (ur. Adriana Benčić, Stipe Odak, Danijela Lučić), Jasenovac, 2018, 171–219.

2. „Concentration camp Jasenovac, April – November 1944. What is Dinko Sakic responsible for?“, Jasenovac – Second international conference, Banja Luka 2001, 300–310.

3. „Stvarni gubici Hrvatske prema popisu „Žrtve rata 1941–1945“ iz 1964. godine – Analiza trenutnog stanja prema do sada izvršenoj reviziji“, Dijalog povjesničara/istoričara Srbije i Hrvatske 5, (ur. Igor Graovac) Zagreb 2002, 481–502.

4. „Stradali pripadnici Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije iz Hrvatske prema popisu „Žrtve rata 1941–1945“ iz 1964. godine – Analiza trenutnog stanja prema do sada izvršenoj reviziji“, Dijalog povjesničara/istoričara Srbije i Hrvatske 6, (ur. Igor Graovac), Zagreb 2002, 365–382.

5. „Socijalno-ekonomska struktura stradalih pripadnika Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije iz Hrvatske prema popisu „Žrtve rata 1941–1945“ iz 1964. godine“, Dijalog povjesničara/istoričara Srbije i Hrvatske 7, (ur. Igor Graovac), Zagreb 2003, 527–548.

6. „Stvarni gubici Vojvodine prema popisu „Žrtve rata 1941–1945“ iz 1964. godine – pregled stradanja po oblastima i opštinama“, Istina o događajima u periodu od 1941. do 1945. godine u Vojvodini, Novi Sad 2004, 113–166.

7. „Stradanje pripadnika Vojske Kraljevine Jugoslavije iz Hrvatske u zarobljeničkim logorima“, Dijalog povjesničara/istoričara Srbije i Hrvatske 8, (ur. Igor Graovac), Zagreb 2004, 371–386.

8. „Ljudski gubici Vojvodine u Drugom svetskom ratu“, Dijalog povjesničara/istoričara Srbije i Hrvatske 9, (ur. Igor Graovac), Zagreb 2005, 489–508.

9. „Stradali pripadnici Vojske kraljevine Jugoslavije“, Srbija (Jugoslavija) 1945–2005, pokreti, ideologije, praksa, (ur. Momčilo Pavlović) Beograd 2006, 51–63.

10. „Jasenovac in the System of the Suffering of the Civilians in the Independed State of Croatia – A Quantitative Analysis (or Numbers Once More Revisited)“, 4th International Conference on Jasenovac, Banja Luka 2007, 69–83.

11. „Pregled stradanja stanovništva Hrvatske u nemačkim koncentracionim logorima van teritorije Jugoslavije“, Dijalog povjesničara/istoričara Srbije i Hrvatske 10/2, (ur. Igor Graovac), Zagreb 2008, 201–221.

12. „Poimenična identifikacija žrtava kao put ka utvrđivanju istine: primer Jasenovca“, Museum as places of reconciliation, International Association of Museums of History, 8th colloquium / Muzeji kao mesta pomirenja, 8. kolokvijum Međunarodne asocijacije istorijskih muzeja – zbornik radova sa skupa, Beograd 2009, 228–248.

13. „Stradanje stanovništva NDH u logorima – numeričko određenje“, Logori, zatvori i prisilni rad u Hrvatskoj/Jugoslaviji 1941. – 1945., 1945. – 1951., Zagreb 2010, 41–56.

14. „Persecution of Jews in Independent state of Croatia (ISC) – an attempt of quantification“, Holocaust as local History: Past and present of a complex relation, 2011. (na grčkom).

15. „Gubici partizanskog pokreta sa teritorije Srbije u ustanku 1941. godine“, Srbi i rat u Jugoslaviji 1941. godine, Beograd, 2014.

16. „Yugoslav Prisoners in German Concentration Camps in Norway – Some Numerical Indicators“, Yugoslav prisoners in Norway 1942–1945. History and Remembrance, Narvik 21-22. 6. 2011 (u pripremi).

17. „Banija 1941. godine – numeričko određenje civilnih gubitaka sa osvrtom na žrtve opštine Glina“, „Glinski koloquium – Što se uistinu dogodilo u glinskoj srpskopravoslavnoj crkvi između 29/30. srpnja i 4/5. kolovoza 1941. godine? – Svedočanstva i kultura sjećanja“, održanog na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 27. do 30. juna 2012. godine (u pripremi).

Naučni skupovi i konferencije:

1. First International conference „Recording the names“, Yad Vashem, Jerusalim, Izrael, 1997.

2. Second International conference „Recording the names“, Yad Vashem, Jerusalim, Izrael, 2000.

3. Second International conference „Jasenovac“, Banja Luka 2000.

4. 5. Dijalog povjesničara / istoričara Hrvatske i Srbije, Herceg Novi 2001.

5. 6. Dijalog povjesničara / istoričara Hrvatske i Srbije Zagreb 2001.

6. 7. Dijalog povjesničara / istoričara Hrvatske i Srbije, Beograd 2002.

7. Genocid u 20. veku na prostoru jugoslovenskih zemalja, Institut za noviju istoriju Srbije i Muzej žrtava genocida, Beograd 2003.

8. 8. Dijalog povjesničara / istoričara Hrvatske i Srbije, Zadar 2003.

9. „Third Inetrnational conference „Recording the names“, Yad Vashem, Jerusalim, Izrael, 2004.

10. „Istina o događajima u periodu od 1941. do 1945. godine u Vojvodini“, Skupština AP Vojvodine i Muzej Vojvodine, Novi Sad 2004.

11. 9. Dijalog povjesničara / istoričara Hrvatske i Srbije, Vršac 2004.

12. „Srbija (Jugoslavija) 1945–2005 – ideologije, pokreti, praksa“, Institut za savremenu istoriju, Sombor 2005.

13. 10. Dijalog povjesničara / istoričara Hrvatske i Srbije, Osijek 2005.

14. „Israeli – Serbian academic exchange in Holocaust research”, Yad Vashem, Izrael, Jerusalim, 2006.

15. „Task force for international cooperation on Holocaust education, Remembrance and Research”, Museum and Memorial Working group, Budimpešta (Budapest) 2006.

16. „The state of Holocaust studies in South Eastern Europe: Problems, Obstacles and perspectives - International interdisciplinary conference“, Goethe-institut Srajevo, 2006.

17. Fourth International conference „Jasenovac“, Banja Luka, 2007.

18. „Task force for international cooperation on Holocaust education, Remembrance and Research”, Museum and Memorial Working group, Prag (Prague) 2007.

19. „Holocaust as local History: Past and prsent of a complex relation“, University of Macedonia, Thesaloniki, Greece, 2008.

20. „Museum as places of reconciliation, International Association of Museums of History, 8th colloquium“ / Muzeji kao mesta pomirenja, 8. kolokvijum Međunarodne asocijacije istorijskih muzeja, Beograd 2008.

21. „Task force for international cooperation on Holocaust education, Remembrance and Research“, Museum and Memorial Working group, Beč (Wiena) 2008.

22. „Facing the Past, Searching for the Future“, Institute for Historical Justice and Reconcillation, Budapest, June 10-13, 2009.

23. „Logori, zatvori i prisilni rad u Hrvatskoj (Jugoslaviji) 1941-1945, 1946- 1950.“, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2009.

24. „Nazi reprisals in Europe during World War II“, 3rd Conference of Network of Martyr Cities and Villages in Europe, Banska Bystrica, Slovakia, 21-23 September 2010.

25. „The Fate of European Roma and Sinti during the Holocaust“, Wien, Austria, 20–22. May 2011.

26. „Yugoslav prisoners in camps i Norway 1942–1945. History and remembrance“, Narviq, (Norweige), 21-23. June 2011.

27. „Researching the Ethnic conflict and violence – past, present and future – multidisciplinary approach“, Hugo Valentin Centre, Upsala Universety, Stokholm, 14.–16. november 2011.

28. „Glinski koloquium – Što se uistinu dogodilo u glinskoj srpskopravoslavnoj crkvi između 29/30. srpnja i 4/5. kolovoza 1941. godine? – Svedočanstva i kultura sjećanja“, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 27.–30. jun 2012.

29. „Homogenizing Southeastern Europe – Balkan Wars, Ethnic Cleansing and Postwar Ethnic Engineering since 1912“, Conference and Seminar at the Institute for East European History, Vienna, Austria, 8.–10. November 2012.

30. Seminar for Archivist and Librarians from Serbia, Yad Vashem, Israel, 4.–11. December 2017.

31. Sites of memory and Oblivion. The Present. The Future. Oskar Schindler’s Enamel Factory, 4 Lipowa Street, Screening room, Krakow, 13–15. Se

ptember 2018.

Image

ADRESA:

  • Trg Nikole Pašića 11/III
  • Beograd 11000 Srbija

KONTAKT TELEFON:

+381 11 339-8883

E-mail:

  • direktor@muzejgenocida.rs.
  • office@muzejgenocida.rs

PRATITE NAS: