Jasmina Tutunović-Trifunov

jasmina T 2 c0fd3Jasmina Tutunović-Trifunov rođena je 4. jula 1974. u Čačku. Diplomirala je na katedri za istoriju Jugoslavije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Doktorand je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od septembra 2008. godine zaposlena je u Muzeju žrtava genocida kao kustos-istoričar. 2019. godine je stekla stručno zvanje viši kustos, a 2021. godine položila je stručni ispit u oblasti zaštite arhivske građe u Državnom arhivu Srbije i stekla stručno zvanje arhivist. Član je Muzejskog društva Srbije.

Od početka rada u Muzeju, angažovana je na obradi Zbirke arhivske građe, kao i na realizaciji pedagoške delatnosti Muzeja (stručna predavanja i prezentacije u obrazovnim institucijama u Republici Srbiji i u regionu, saradnja sa Regionalnim Centrom za talente (prof. M.Dević), stručna pomoć učenicima u izradi maturskih i seminarskih radova učenika, kao i dodatnih nastavnih materijala), ili kroz zajednički projekat Muzeja i Udruženja logoraša i potomaka „Jasenovac“ Beograd „Genocid nad Srbima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj-stradanje civilnog stanovništva Jugoslavije u Drugom svetskom ratu“.

Koordinator Muzeja i predavač na Sednici međunarodnog komiteta prognanih i izbeglih žrtava fašizma i nacizma (Founded International Committee of Deportees and Refugees, Victims of Fascism and Nazism), Beograd 21-22. oktobar 2016. (tema: „ Logori i stratišta u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941-1945“).

Kooautor više izložbi Muzeja žrtava genocida, kao i stručni konsultant u izradi izložbenih postavki i umetničkih projekata drugih institucija, udruženja i pojedinaca, predstavljenih u zemlji i inostranstvu.

Stručni konsultant i gostujući stručnjak, kao i koordinator Muzeja sa Udruženjem logoraša i potomaka „Jasenovac“ Beograd u više dokumentarnih filmova i emisija o stradanju civilnog stanovništa, pre svega dece u ratovima u produkciji Muzeja žrtava genocida, kao i drugih medijskih i i prodikcijskih kuća iz Srbije i inostranstva.

Stručni konsultant i koordinator Muzeja u vezi sa obnovom postojećih memorijala i postavljanja novih spomen obeležja u zemlji i inostranstvu (Beograd, Inzbruk, region ), posvećenih stradaloj deci, Diani Budisavljević i učesnicima akcija spasavanja dece iz logora u Drugom svetskom ratu.

Učesnica je više naučnih i stručnih skupova, konferencija, seminara, tribina i autor je nekoliko naučnih radova. Posebno značajna je monografska publikacija „Logoraši: spomenica. 60 godina čuvanja sećanja na zločine genocida počinjene u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj tokom drugog svetskog rata“ (koautori Milinko Čekić i Nenad Antonijević), prva te vrste, nastala kao rezultat dugogodišnje kvalitetne saradnje sa Udruženjem logoraša i potomaka „Jasenovac“ Beograd.

Održala je više stručnih predavanja u ustanovama kulture o stradanju civilnog stanovništva i dece na tribinama, u okviru gostujućih izložbi Muzeja žrtava genocida u Beogradu, Zrenjaninu, Novom Sadu, Pančevu, Kikindi, kao i na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, u okviru projekta „Kultura sjećanja i pamćenja“ (2012).

Permanentno se edukuje u oblastima muzeologije i arhivistike, kroz seminare i stručne skupove u zemlji i inostranstvu („Seminar for Archivists and Librarians from Serbia“, Međunarodna škole za studije Holokausta i Memorijalnog muzeja Yad Vashem, Jerusalim 9-10. novembra 2017.).

Oblast interesovanja: Istorija XX veka, društvena i istorija kulture Srbije i Jugoslavije, položaj i stradanje civilnog stanovništva, prvenstveno dece u ratnim sukobima, pedagoško-metodološke teme nastave istorije, kao i primena savremenih tendencija u muzeologiji i arhivistici.

Naučni i stručni skupovi i konferencije

 • Međunarodni simpozijum „Mikrohistorije Holokausta i arhivska pedagogija“ u organizaciji Arhiva Vojvodine i NGO Teraforming, 22-23. septembar 2021., Arhiv Vojvodine, Novi Sad
 • Međunarodna onlajn konferencija „Digitalna humanistika i slovensko kulturno nasleđe“ (Komisija za elektronske biblioteke i digitalnu humanistiku MKS, Komisija za slovenski svet i kulture na Putu svile MKS, Komisija za nastavu slovenskih jezika i književnosti MKS), 28-29. jun 2021.

Rad: „Nepričavci i Nepričalice: riznica zaboravljenih reči na internet pretraživačima i platformama“

 • Osma naučna konferenciji sa međunarodnim učešćem „Stradanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih na teritoriji bivše Jugoslavije (The Eight Scientific Conference with International Participation Suffering of Serbs, Jews, Roma and others in the former Yugoslavia), u organizaciji Fakulteta za strateški i operativni menadžment, Fakulteta za poslovne studije i pravo i Muzeja žrtava genocida, Beograd, 27. januar 2021.

Rad: „Saradnja Muzeja žrtava genocida i škola-jedan primer: Deveta beogradska gimnazija „Mihailo Petrović-Alas“ na Novom Beogradu- 2017, 2018, 2019. godine (koautor Nenad Antonijević)

 • Onlajn naučni skup „Andrić i religija“ (Akademija Andrić, Andrićgrad), 4-5. decembar 2020.
 • Onlajn „Letnja škola Akademija Andrić“, Akademija Andrić, Andrićgrad (2-5. decembar 2020.
 • Onlajn konferencija „Kako možemo prevazići traumu izazvanu događajima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj tokom Drugog svetskog rata“ u organizaciji HAVER SRBIJA, 19. i 26. jula 2020.
 • Međunarodna Muzejska konferencija „Museums-Youth-Activism“: „Muzeji-Mladi-Aktivizam“, Galerija Matice srpske, Novi Sad, 6-7. februar 2020. godine.
 • Međunarodna manifestaciji, predavanje i panel debata „From the Novi Sad Raid to the liberation of Aushwitz-how and why we remember?“ - „Od novosadske racije do oslobođenja Aušvica- zašto se sećati, kako se sećati?“ u organizaciji Istorijskog arhiva Novog Sada, Kulturnog centra Novog Sada i NGO Terraforming, 23. januar 2020.
 • Naučni skup sa međunarodnim učešćem „Ratni zločini bugarske vojske na jugu Srbije“, Prokuplje-Prolom Banja, 29.11.-1.12. 2019. Godine

 Rad „Bugarski i nemački ratni zločini u okupiranoj Srbiji 1941-1944.-streljani na stratištu Bubanj kod Niša“ (koautor: Nenad Antonijević)

 • Četvrta naučna konferencija sa međunarodnim učešćem „Stradanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih na teritoriji bivše Jugoslavije (The Fourth Scientific Conference with International Participation Suffering of Serbs, Jews, Roma and others in the former Yugoslavia), Beograd, januar 2017.

Rad: „Zbirka dokumentarnih fotografija Dragoja Lukića (Muzej žrtava genocida)“

Stručno usavršavanje: muzeologija/arhivistika

 • stručni ispit u delatnosti zaštite arhivske građe po programu za stečeno visoko obrazovanje-zvanje ARHIVIST, Državni arhiv Srbije, 9. decembar 2021. godine;
 • seminar Centralnog zavoda za konzervaciju (CIK) Beograd „RE-ORG-Metod za reorganizovanje i oživljavanje muzejskih depoa“ I-V, oktobar- decembar
 • međunarodna muzejska konferencija „Museums-Youth-Activism“: „Muzeji-Mladi-Aktivizam“, Galerija Matice srpske, Novi Sad, 6-7. februar 2020. godine.
 • seminar „Unapređenje statistike o muzejima u funkciji razvoja muzeja i muzejske publike“ u organizaciji Ministarstva kulture i informisanja, Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka i Narodnog muzeja u Beogradu, u Beogradu u martu 2019. godine.
 • vebinaru „Microhistories of the Holocaust and its European Character. The role of local archives in indentifying and safeguarding the Holocaust record“ u organizaciji Arhiva Vojvodine, Novi Sad i NGO Terraforming, Novi Sad, 27. aprila 2021.
 • vebinar „Praktični komentar Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti“ u organizaciji „Obrazovnog informatora“, 15. april 2021.
 • vebinaru „Zakonska obaveza podnošenja prepisa arhivske knjige u skladu sa novim Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti“ u organizaciji Kompanija Paragraf, 6.april
 • vebinar „Brojne novine i znatno pooštravanje kaznenih odredbi prema novom zakonu o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti“ u organizaciji „Kompanije Paragraf“, 22. Januar 2021.
 • vebinar „Testimonies in Education and Collective Memory“ u organizaciji NGO Terraforming Novi Sad (projekat: „Holokaust, evropske vrednosti i lokalna istorija“), 8. decembra 2020.
 • „Seminar for Archivists and Librarians from Serbia“ u organizaciji Međunarodne škole za studije Holokausta i Memorijalnog muzeja Yad Vashem, u muzeju Yad Vashem u Jerusalimu 9-10. novembra 2017. godine.
 • stručnom seminaru „Kancelarijsko i arhivsko poslovanje javnih i privatnih pravnih lica“ u organizaciji Istorijskog arhiva Beograda, 9-10. novembra 2010. godine.

BIBLIOGRAFIJA

POSEBNA IZDANjA

 1. Logoraši: spomenica. 60 godina čuvanja sećanja na zločine genocida počinjene u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj tokom drugog svetskog rata, Beograd, 2019, Muzej žrtava genocida: Udruženje logoraša i potomaka Jasenovac sistem logora genocida u Nrzavisnoj Državi Hrvatskoj (koautori Milinko Čekić i Nenad Antonijević).

STUDIJE, ČLANCI, RASPRAVE

 1. „Akcija Diana Budisavljević (1941-1945)“, u zbornik radova Istraživanja i memorijalizacija genocida i ratnih zločina, Godišnjak Muzeja žrtava genocida – tematski broj, Beograd 2012, str. 53-93.
 1. „Zbirka dokumentarnih fotografija Dragoja Lukića (Muzej žrtava genocida)“ u, Zbornik radova 2017, Četvrta naučna konferencija sa međunarodnim učešćem „Stradanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih na teriotoriji bivše Jugoslavije“ (The Fourth (The Eight Scientific Conference with International Participation “Suffering of Serbs, Jews, Roma and others in the former Yugoslavia”), Beograd, 207-214.
 1. „Zašto su neophodni obrazovni programi o stradanju najmlađih u ratovima?“ Godišnjak za istraživanje genocida, sv.12/2, Beograd 2020, 375-389.
 1. „Bugarski i nemački zločini u okupiranoj Srbiji 1941-1944: streljani na stratištu Bubanj kod Niša“ (koautor Nenad Antonijević), Toplički zbornik: časopis za društveno-humanističke nauke, god.V, br.5, Prokuplje 2020, 31-54.
 1. „Saradnja Muzeja žrtava genocida i škola-jedan primer: Deveta beogradska gimnazija „Mihailo Petrović-Alas“ na Novom Beogradu- 2017, 2018, 2019. godine (koautor Nenad Antonijević)“ Zbornik radova 2021, Osma naučna konferencija sa medjunarodnim učešćem “Stradanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih na teritoriji bivše Jugoslavije” (The Eight Scientific Conference with International Participation “Suffering of Serbs, Jews, Roma and others in the former Yugoslavia”), Beograd 2021, 289-305. Dostupno i na: file:///C:/Users/korisnik/AppData/Local/Temp/Zbornik%20radova%Holokaust%202021.pdf (preuzeto: 22. mart 2021.)
 1. „Specijalna biblioteka Muzeja žrtava genocida. Mesto obrazovanja o stradanju dece u ratovima“, Verzal: časopis za kulturnu baštinu i nauku o knjizi, god.1, br.1, Banja Luka 2021, 69-79.

APSTRAKTI

 1. „Zbirka dokumentarnih fotografija Dragoja Lukića (Muzej žrtava genocida)“ u Knjiga apstrakata 2017, Četvrta naučna konferencija sa međunarodnim učešćem „Stradanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih na teriotoriji bivše Jugoslavije“ (The Proceedings of abstracts 2017 The Eight Scientific Conference with International Participation “Suffering of Serbs, Jews, Roma and others in the former Yugoslavia”) str. 57-58
 1. “Saradnja Muzeja žrtava genocida i škola-jedan primer: Deveta beogradska gimnazija „Mihailo Petrović-Alas“ na Novom Beogradu- 2017, 2018, 2019. Godine” (koautor Nenad Antonijević) u Zbornik apstrakata 2021, Osma naučna konferencija sa međunarodnim učešćem „Stradanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih na teriotoriji bivše Jugoslavije“ (Book of Abstracts 2021 The Eight Scientific Conference with International Participation “Suffering of Serbs, Jews, Roma and others in the former Yugoslavia” ) str. 67-70. File:///C:/Users/Jasmina/Downloads/Zbornik%20Apstrakata%Holocaust%202021.pdf (preuzeto 21. januara 2021.)

PRIKAZI

 1. „Elaborati Pokrajinske komisije Vojvodine za utvrđivanje zločina okupatora

i njihovih pomagača“, 1-4, priređivač: dr Drago Njegovan, izdavač Prometej i Malo istorijsko društvo, Novi Sad:

„Zločini okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini, I grupa masovnih zločina: Ulazak mađarske vojske u Bačku i Baranju 1941“. (2011, 215)

 „Racija: III grupa masovnih zločina: Zločini okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini „(2009, 466)

„Akcija Viktora Tomića i Pokretni preki sud u Sremu 1942, Zločini okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini“ (2009, 334)

„Zločini okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini protiv Jevreja:istrebljenje, deportacija, mučenje, hapšenje, pljačka“ (2011, 335) u Istraživanja i memorijalizacija genocida i ratnih zločina, Godišnjak Muzeja žrtava genocida – tematski broj, Beograd 2012, str. 233-240 (koautor Nenad Antonijević);

 1. „Elaborati Pokrajinske komisije Vojvodine za utvrđivanje zločina okupatora

i njihovih pomagača“, 5-6, priređivač: dr Drago Njegovan, izdavač Prometej i Malo istorijsko društvo, Novi Sad:

„Život, rad i držanje domaćih Nemaca (folksdojčera) pre rata, za vreme rata i okupacije“ (2012, 211)

„Početak okupacije i stvaranje NDH kao i prvi meseci „državno-pravnog“ uređenja: II grupa masovnih zločina (Srem)“ (2013, 299) u, Godišnjak Muzeja žrtava genocida, Beograd 2014, str.229-232 (koautor Nenad Antonijević);

 1. „Elaborati Pokrajinske komisije Vojvodine za utvrđivanje zločina okupatora

i njihovih pomagača“, 13, priređivač: dr Drago Njegovan, izdavač Prometej i Malo istorijsko društvo, Novi Sad: Muzej žrtava genocida, Beograd:

„Zločini okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini 1941-1945,VII grupa masovnih zločina (Srem); Logori Sajmište, Kustodija, Jasenovac“ (2018, 340) u, Godišnjak Muzeja žrtava genocida, Beograd-Kragujevac 2019, broj 11/1, str. 293-295 (koautor Nenad Antonijević).

IZLOŽBE

 • „Sećanje koje traje. Prebilovci 1941-2021.“, Narodni Muzej u Beogradu, 5-8. avgust 2021.
 • „Deca u ratu/ The children in war“, Velika galerija Doma vojske Srbije u Beogradu, 7. maj-1. jun 2019. (koautori Nenad Antonijević i Veljko Đurić);
 • „Srpska deca u ratovima 1990-1999“, Kulturni centar Kikinda, 5-20. avgust 2019., Kulturni centar Zrenjanin, 11-19. septembar 2019. (koautori Nenad Antonijević i Veljko Đurić);
 • „Gubim Nevino Svoj Život Zbog Nevaljali i Prokleti ljudi“, Zločini genocida i ratni zločini protiv civilnog stanovništva na jugoslovenskim prostorima 1941-1945. godine (sa dokumentarnih fotografija)/ I m losing my Life Because Wicked and Cursed People, The Crime of Genocide and War Crimes Against Civilian Population in the Yugoslav Territory 1941-1945 (with documentary photographs)“, Spomen-park „Kragujevački oktobar“, Šumarice, 2011. (koautori: Jovan Mirković, Nenad Antonijević, Dragan Cvetković, Luka Tadić);

Stručni konsultant

 • „Jasenovac. Logor smrti, zemlja živih“, audio-izložba, Galerija „Progres“, Beograd, 21. april- 5. maj 2021. (autori Darko Nikolić i Bogdan Španjević)
 • „Ustaški zločini genocida u selu Međeđa 1941-1945.“ (autor Tanja Tuleković),

TRIBINE I PREDAVANjA

 • „Iskustva Muzeja žrtava genocida u savremenoj muzeologiji i memorijalizaciji Drugog svetskog rata“, onlajn tribina „Kultura sećanja“ u okviru audo-izložbe „Jasenovac. Logor smrti.Zemlja živih“, 30. septembar 2021.;
 • Pozdravna reč i predstavljanje monografije „Logoraši-spomenica: 60 godina čuvanja sećanja na zločine genocida počinjene u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj tokom Drugog svetskog rata“ (autori: Milinko Čekić, Nenad Antonijević i Jasmina Tutunović-Trifunov), Velika galerija Doma Vojske, 28. maj 2019.;
 • „ Logori i stratišta u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941-1945“, Sednica međunarodnog komiteta prognanih i izbeglih žrtava fašizma i nacizma, Beograd, oktobar 2016;
 • „Akcija Diana Budisavljević 1941-1945“, Galerija „Zrno“ u Novom Sadu, 2014.;
 • „Stradanje dece u Drugom svetskom ratu i Akcija Diana Budisavljević“, Narodni muzej u Zrenjaninu, 2013.;
 • „Akcija Diana Budisavljević“, Narodna Biblioteka Pančevo, 2011.;
 • „Akcija Diana Budisavljević 1941-1945“, Filozofski fakultet Banja Luka, 2012.

DOKUMENTARNI FILMOVI I EMISIJE (izbor)

 • Dokumentarna emisija „Eksploziv“

Produkcija: Televizija Prva

Autor: Dejan Vučenović

Način učešća: gostujući stručnjak i koordinator Muzeja sa Udruženjem logoraša i potomaka „Jasenovac“ Beograd

Godina: 2011.

 • Dokumentarna emisija „Čuvari sjećanja“

Produkcija: RTRS

Autor: Teodora Vranješ 2011.

Način učešća: gostujući stručnjak

Godina: 2011.

 • Dokumentarna emisija „Muzej žrtava genocida“

Produkcija: RTS

Autor: Rade Moskovlića 

Način učešća: gostujući stručnjak i koordinator Muzeja sa Udruženjem logoraša i potomaka „Jasenovac“ Beograd

Godina 2015.

 • Trodelna dokumentarna emisija „Kvadratura kruga“

Produkcija: RTS

Autor: Branko Stanković

Način učešća: gostujući stručnjak i koordinator Muzeja sa Udruženjem logoraša i potomaka „Jasenovac“ Beograd

Godina: 2015.

 • Dokumentarni film „Stop zaboravu“

Produkcija: RTRS

Autor: Mira Močović-Lolić

Način učešća: gostujući stručnjak

Godina: 2015.

 • Dokumentarni film „Deca Irodova“

Produkcija: Fondacija Prijatelj Božiji, Kanada

Autor: Bratislav Hadži Nikolić

Način učešća: gostujući stručnjak

Godina: 2015.

 • Dokumentarni film „Svjedočim zločin nad zločinima“

Produkcija: RTRS

Autor: Mira Lolić- Močović

Način učešća: gostujući stručnjak i koordinator Muzeja sa Udruženjem logoraša i potomaka „Jasenovac“ Beograd

Godina: 2017.

 • Dokumentarni film „Dijanina deca“

Produkcija: RTS

Autor: Slađana Zarić

Način učešća: stručni konsultant, gostujući stručnjak i koordinator Muzeja sa Udruženjem logoraša i potomaka „Jasenovac“ Beograd i Gradskim udruženjem bivših logoraša Drugog svetskog rata i njihovih potomaka Banja Luka

Godina: 2018.

 • Dokumentarni film „Dva lica rata“

Produkcija: TV ORF (Austrija)

Autor: Zoran Dobrić, 2021.

Način učešća: gostujući stručnjak i koordinator Muzeja sa Udruženjem logoraša i potomaka „Jasenovac“ Beograd

Godina: 2021.

Image

ADRESA:

 • Trg Nikole Pašića 11/III
 • Beograd 11000 Srbija

KONTAKT TELEFON:

+381 11 339-8883

E-mail:

 • direktor@muzejgenocida.rs.
 • office@muzejgenocida.rs

PRATITE NAS: