Jovan Mirković

Ro­đen je 1. no­vem­bra 1943. go­di­ne, Bre­zo­vac Subocki, Nov­ska, Hr­vat­ska.

jovan mirkovic3 6f324

Za­vr­šio Pe­da­go­šku aka­de­mi­ju u Pe­tri­nji i po­lo­žio struč­ni is­pit za zvanje na­stav­ni­ka, zatim Fi­lo­zof­ski fa­kul­tet Univer­zi­te­ta u Sa­ra­je­vu, gru­pa Istorija, stekavši struč­ni na­zi­v pro­fe­sor isto­ri­je. Struč­ni is­pit za zva­nje kustosa položio u Muzej­skom do­ku­men­ta­ci­onom cen­tru u Za­gre­bu 1991. Stručno zvanje višeg kustosa stekao 2007, a muzejskog savetnika 2012 (Narodni muzej u Beogradu, Komisije za sticanje viših stručnih zvanja). Na Fi­lo­zof­skom fakulte­tu u Sa­ra­je­vu bio na post­di­plom­skim stu­di­ja­ma, ko­je su pre­ki­nu­te zbog rat­nih de­ša­va­nja de­ve­de­stih go­di­na.

U rad­nom ve­ku, ra­dio u pri­vre­di i u pro­sve­ti (na­stav­nik i di­rek­tor škole), a u obla­sti kul­tu­re, od 1. septembra 1978. godine: u Spo­men pod­ruč­ju Jase­no­vac kao di­rek­tor u dva mandata (1978-1980. i 1990-1991), direktor Narodnog sveučilišta Novska (1980-1984). U periodu 1984-1990. bio na izbornim i imenovanim funkcijama, a u Mu­ze­ju žr­ta­va ge­no­ci­da u Be­o­gra­du u stal­nom radnom od­no­su od 1. marta 1999, na rad­nom me­stu ku­sto­sa-is­tra­ži­va­ča. Pre­kid ra­da u zva­nju, od 1991. do 1999, na­stao je zbog rat­nih de­ša­va­nja.

Kao di­rek­tor Spo­men pod­ruč­ja Ja­se­no­vac, or­ga­ni­zo­vao i spro­vo­dio istraži­va­nja spo­me­nič­nih (gro­bi­šnih) lo­ka­li­te­ta, ure­đe­nje pro­sto­ra, prikupljanje i ob­ra­du mu­zej­ske gra­đe i nje­nu pre­zen­ta­ci­ju, rad sa po­se­ti­o­ci­ma (više od 400.000 go­di­šnje), iz­da­vač­ku de­lat­nost (pre­ko 40 na­slo­va po­seb­nih izdanja).

U Mu­ze­ju žr­ta­va ge­no­ci­da, uže pod­ruč­je is­tra­ži­va­nja su zlo­či­ni genocida i rat­ni zlo­či­ni u vre­me Drugog svet­skog ra­ta, po­seb­no u Ne­za­vi­snoj Drža­vi Hr­vat­skoj. Od programskih aktivnosti Muzeja, poseban angažman je na prikupljanju i ob­ra­di gra­đe (di­gi­ta­li­za­ci­ja i unos u pro­gram za ar­hi­vi­ra­nje i pre­tra­ži­va­nje), obavljanje poslova urednika izdavačke delatnosti, sudelovanje sa rezultatima rada užeg područja istraživanja na na­uč­nim sku­po­vi­ma, objavljivanje radova u publikacijama, saradnja sa srodnim institucijama u svetu, izložbena delatnost Muzeja (povremene i pokretne izložbe).

Bibliografija:

Posebna izdanja:

Ob­ja­vlje­ni iz­vo­ri i li­te­ra­tu­ra o ja­se­no­vač­kim lo­go­ri­ma, „Gra­fo­Mark“ Lak­ta­ši, „Besjeda“, Ba­nja Lu­ka, Mu­zej žr­ta­va ge­no­ci­da Be­o­grad, Ba­nja Lu­ka – Be­o­grad, 2000, 551.

Ob­ja­vlje­ni iz­vo­ri i li­te­ra­tu­ra o ja­se­no­vač­kim lo­go­ri­ma, Pr­vo elek­tron­sko iz­da­nje 2005 (ura­đe­no po štam­pa­nom iz­da­nju Ba­nja Lu­ka – Be­o­grad, 2000), obja­vlje­no na CD: Ja­se­no­vac – Do­nja Gra­di­na, In­du­stri­ja smr­ti 1941-1945, CD-ROM sa elektron­skom bi­bli­o­te­kom, iz­da­vač „Sve­tlo­pi­sno ode­lje­nje“, Be­o­grad 2005.

i internet: Ob­ja­vlje­ni iz­vo­ri i li­te­ra­tu­ra o ja­se­no­vač­kim lo­go­ri­ma, PDF, Web site www.jasenov­ac-­in­fo, i: www.rastko.rs.

i: isto ili pod naslovom Jasenovačke žrtve, neovlašćeno stavljanje na preko 50 sajtova, pa i sa promenjenim naslovom.

­Ka­ta­log iz­lo­žbe: Bi­li su sa­mo de­ca, Ja­se­no­vac grob­ni­ca 19.432 de­voj­či­ce i dečaka = They We­re Only Chil­d­ren, Ja­se­no­vac Crypt of 19.432 Girls and Boys, koau­tor­stvo sa Dra­go­jem Lu­kićem, Be­o­grad, Mu­zej žr­ta­va ge­no­ci­da, s.a. (2002), 52.

Ka­ta­log iz­lo­žbe: Bi­li su sa­mo de­ca, Ja­se­no­vac grob­ni­ca 19.432 de­voj­či­ce i dečaka = They We­re Only Chil­dren, Ja­se­no­vac Crypt of 19.432 Girls and Boys, II iz­me­nje­no iz­da­nje, Be­o­grad, Mu­zej žr­ta­va ge­no­ci­da, 2006, 48.

Ca­ta­lo­go del­la mo­stra: Era­no so­lo bam­bi­ni, Ja­se­no­vac tom­ba di 19.432 bam­bi­ne e bambi­ni – Ca­ta­lo­gue of exi­bi­ti­on: They We­re Only Chil­dren, Ja­se­no­vac Crypt of 19.432 Girls and Boys, III iz­me­nje­no iz­da­nje, Be­o­grad, Mu­zej žr­ta­va genocida, 2006, 48.

Ka­ta­log redizajnirane iz­lo­žbe: Bi­li su sa­mo de­ca, Ja­se­no­vac grob­ni­ca 19.432 devoj­či­ce i de­ča­ka – They We­re Only Chil­dren, Ja­se­no­vac Crypt of 19.432 Girls and Boys, IV iz­me­nje­no i dopunjeno iz­da­nje, Be­o­grad, Mu­zej žr­ta­va geno­ci­da, 2011, 48.

Katalog izložbe: „Gubim Nevino Svoj Život Zbog Nevaljali i Prokleti Ljudi“, Zločini genocida i ratni zločini protiv civilnog stanovništva na jugoslovenskim prostorima 1941-1945 godine (sa dokumentarnih fotografija) = „I’m losing my Life Because of Wicked and Cursed People“, The Crime of Genocide and War Crimes Against Civilian Population in the Yugoslav Territory 1941-1945 (with documentary photographs), ko­a­u­tor­stvo, Mu­zej žr­ta­va ge­no­ci­da, Be­o­grad 2011, 64.

Katalog izložbe „Podsjećanje: Spomen obilježje u Glini – nezavršen projekat“, koautorstvo: Jovan Mirković, Milojko Budimir i Dragan Čubrić.

Iz­vje­štaj Spo­men pod­ruč­ja Ja­se­no­vac (Ana­li­za sta­nja i smjer­ni­ce raz­vo­ja), pri­re­dio: Jovan Mir­ko­vić, Ja­se­no­vac, Spo­men pod­ruč­je, 1980, 56.
­Članci u­ posebn­im ­izdanj­im­a:­

Kra­ći po­vi­je­sni osvrt na ja­se­no­vač­ke lo­go­re 1941-1945,Iz­vje­štaj Spo­men pod­ruč­ja Jase­no­vac (Ana­li­za sta­nja i smjer­ni­ce raz­vo­ja), (pri­re­dio: Jo­van Mir­ko­vić), Jase­no­vac 1980, 45-56.

Pred­go­vor = For­ward, u: Zlo­či­ni u lo­go­ru Ja­se­no­vac = Cri­mes in the Ja­se­no­vac camp, (fo­to­tip­sko iz­da­nje: Zlo­či­ni u lo­go­ru Ja­se­no­vac,Za­greb, Ze­malj­ska ko­mi­si­ja za utvr­đi­va­nje zlo­či­na oku­pa­to­ra i nji­ho­vih po­ma­ga­ča, 1946, Ba­nja Lu­ka, „Besje­da“, 2000, V-XIX.

Iz­da­nja Mu­ze­ja žr­ta­va ge­no­ci­da (uz 10-go­di­šnji­cu Za­ko­na o osni­va­nju Mu­ze­ja žr­ta­va ge­no­ci­da), u: De­set go­di­na Mu­ze­ja žr­ta­va ge­no­ci­da nad Sr­bi­ma, Je­vre­ji­ma i Ro­mi­ma, Fond za is­tra­ži­va­nje ge­no­ci­da i Struč­na knji­ga, Beograd 2003, 47-63.

Isto­rij­sko pam­će­nje srp­skog na­ro­da i iz­ja­va „da je NDH bi­la iz­raz po­vi­je­snih te­žnji hr­vat­skog na­ro­da“, transkript usmenog izlaganja na naučnom skupu „Pravni i politički aspekti optužnice Haškog tribunala protiv prof. dr Vojislava Šešelja“, Beograd, Sava centar, 23. januara 2005. godine, u: Vojislav Šešelj, Đavolov šegrt zločinački rimski papa Jovan Pavle Drugi, Beograd 2004, 704-706.

Ja­dov­no, kom­pleks usta­ških lo­go­ra, sažeci po poglavljima na engleskom jeziku u: Đu­ro Za­te­za­lo, Ja­dov­no, kom­pleks usta­ških lo­go­ra 1941. go­di­ne, knj. I, (733-767) i Ja­dov­no, Zbor­nik do­ku­me­na­ta, knj. II (21-22), Mu­zej žr­ta­va geno­ci­da, Be­o­grad 2007.

Internet: Isto, Jadovno, Slana i Metajna,priredio: Jovan Mirković(ćir.),

Isto, Jadovno, Slana i Metajna, priredio: Jovan Mirković (lat.),

i: The Jadovno, Slana and Metajna, Summary, Prepare: Jovan Mirković,

http://www.jadovno.com/jadovno-slana-metajna/articles/jadovno-slana-i-metajna-cir.html

http://www.jadovno.com/en-lat-352/articles/jadovno-slana-metajna.html

www.jadovno.com/jadovno-slana-metajna-en.html

http://www.genocide-jasenovac.info/index.php/-jadovno-complex/7-jadovno-kompleks-ustaskih-logora-ndh-jasenovac (isto: Jadovno, kom­pleks usta­ških lo­go­ra)

Bibliografija radova Dragoja Lukića (koautorstvo, Milivoj Rodić), u: Dragoje Lukić roditelj pokošenoog naraštaja, Muzej žrtava genocida, Beograd 2008, 331-340.

Uz ovo izdanje (A na­me for le­a­sing ili­ti o re­vi­zi­o­ni­zmu u isto­ri­o­gra­fi­ji i zaključ­ku „da je ’po­kolj u glin­skoj pra­vo­slav­noj cr­kvi‘ jed­no­stav­no iz­mi­šljen“), u: Đuro Aralica, Ustaški pokolji Srba u glinskoj crkvi, Muzej žrtava genocida, Beograd 2010 (1. izdanje), 2012 (2. izdanje), 7-18.
Članc­i ­u zborn­icima:­

Skr­na­vlje­nje Spo­men pod­ruč­ja Ja­se­no­vac i pi­ta­nje nje­go­ve da­lje za­šti­te, u zbor­ni­ku: Rat­ni zlo­či­ni i zlo­či­ni ge­no­ci­da 1991-1992, Be­o­grad, SA­NU, 1993, 125-135.

„Ja­se­no­vač­ki mit“ Fra­nje Tuđ­ma­na, u zbor­ni­ku:Si­stem ne­i­sti­na o zlo­či­ni­ma ge­no­ci­da 1991-1993. go­di­ne, Be­o­grad, SA­NU, 1994, 141-143.

Sa­op­šte­nje o is­tra­ži­va­nji­ma u Spo­men pod­ruč­ju Ja­se­no­vac u ve­zi sa Tuđ­ma­no­vim izjava­ma o po­sto­ja­nju kon­cen­tra­ci­o­nog lo­go­ra u Ja­se­nov­cu po za­vr­šet­ku Drugog svet­skog ra­ta,u zbor­ni­ku: Ja­se­no­vac, si­stem usta­ških lo­go­ra smr­ti, Muzej žr­tava ge­no­ci­da i In­sti­tut za sa­vre­me­nu isto­ri­ju, Be­o­grad, 1997, 239-240.

Ja­se­no­vač­ki lo­gor u li­te­ra­tu­ri (Tekst i gra­fič­ko-ta­be­lar­na ana­li­za), u zbor­ni­ku: Di­ja­log po­vje­sni­ča­ra/isto­ri­ča­ra, br. 5, Za­kla­da Fri­e­drich Na­u­mann, Za­greb 2000, 531-561. i internet: http://www.cpi.hr/download/links/hr/7094.pdf

Per­pe­tra­tors of ge­no­ci­de – Ete­ro­vić Mir­ko,iz­da­nje na en­gle­skom: Ja­se­no­vac – System of Cro­a­tian Us­tas­ha Camps of Ge­no­ci­de 1941-1945, Se­cond In­ter­na­ti­o­nal Con­fe­ren­ce Ja­se­no­vac – System of Cro­a­tian Us­tas­ha Camps of Ge­no­ci­de 1941-1945, Ba­nja Lu­ka 2001, 330-337;

Cri­mes of ge­no­ci­de – Ete­ro­vić Mir­ko (tran­skript usme­nog iz­la­ga­nja),u: isto, 115-117.

i internet: www.ic-jasenovac.com/index.php?option=com_docman&task (115-117, 329-336)

Zlo­čin­ci ge­no­ci­da: Ete­ro­vić Mir­ko, u zbor­ni­ku: Ja­se­no­vac – si­stem hr­vat­skih usta­ških lo­go­ra ge­no­ci­da 1941-1945, iz­da­vač: Se­kre­ta­ri­jat Dru­ge međuna­rod­ne kon­fe­ren­ci­je „Ja­se­no­vac – si­stem hr­vat­skih usta­ških logo­ra ge­no­ci­da 1941-1945“ i Do­ku­men­ta­ci­o­ni cen­tar Re­pu­bli­ke Srp­ske za is­tra­ži­va­nje rat­nih zlo­či­na Ba­nja Lu­ka, Ba­nja Lu­ka 2002, 321-327.

Zlo­či­ni ge­no­ci­da: Ete­ro­vić Mir­ko (tran­skript usme­nog iz­la­ga­nja), u: isto: 116-119

i internet: http://www.ic-jasenovac.com/index.php?option=com_docman&task=

cat_view&gid=16&Itemid=99999999

Ja­se­no­vač­ki lo­gor u me­mo­ar­skim za­pi­si­ma ob­ja­vlje­nim do 1950. go­di­ne,u zbor­ni­ku: Di­ja­log po­vje­sni­ča­ra/isto­ri­ča­ra 7, Fri­e­drich Na­u­mann Stif­tung, Za­greb 2003, 509-525.iinternet: http://www.cpi.hr/download/links/hr/7262.pdf

Iz­da­nja Mu­ze­ja žr­ta­va ge­no­ci­da i gra­đa o ljud­skim gu­bi­ci­ma u tim iz­da­nji­ma,u zborniku: Di­ja­log po­vje­sni­ča­ra/isto­ri­ča­ra 7, Fri­e­drich Na­u­mann Stif­tung, Zagreb 2003, 573-591.

iinternet: http://www.cpi.hr/download/links/hr/7265.pdf;

http://www.cpi.hr/hr-7230_1-3-5_ljudski_gubici_hrvatske_i_srbije_u_20_veku.htm

Žr­tve u lo­go­ri­ma 1941-1945. go­di­ne (Pri­log iz­u­ča­va­nju žr­ta­va ra­ta 1941-1945. go­di­ne u Voj­vo­di­ni pre­ma po­pi­su iz 1964. go­di­ne i do sa­da iz­vr­še­noj re­vi­zi­ji po­pi­sa), u zbor­ni­ku: Isti­na..., Zbor­nik ra­do­va sa Me­đu­na­rod­nog na­uč­nog sku­pa sep­tem­bra 2004 Anketnog odbora Skup­šti­ne AP Voj­vo­di­ne za utvr­đi­va­nje isti­ne o događaji­ma u pe­ri­o­du od 1941. do 1945. go­di­ne u Voj­vo­di­ni, No­vi Sad 2004, 35-111.

Kvan­ti­ta­tiv­no kva­li­ta­tiv­na ana­li­za upo­tre­blji­vo­sti li­te­ra­tu­re za izučavanje ja­se­no­vač­kog lo­go­ra,u zbor­ni­ku: Ge­no­cid u 20. ve­ku na prostori­ma ju­go­slo­ven­skih ze­ma­lja, Mu­zej žr­ta­va ge­no­ci­da i In­sti­tut za no­vi­ju isto­ri­ju Sr­bi­je, Be­o­grad 2005, 497-506.

Žr­tve Voj­vo­di­ne u lo­go­ri­ma pre­ma do sa­da iz­vr­še­noj re­vi­zi­ji po­pi­sa iz 1964. go­di­ne, u zbor­ni­ku: Di­ja­log po­vje­sni­ča­ra/isto­ri­ča­ra 9, Fri­e­drich Na­u­mann Stif­tung, Zagreb 2005, 509-530.

iinternet: http://www.cpi.hr/download/links/hr/7333.pdf

Gra­đa o ja­se­no­vač­kom lo­go­ru, u zbor­ni­ku: Ja­se­no­vac, Zbor­nik ra­do­va Če­tvr­te među­na­rod­ne kon­fe­ren­ci­je o Ja­se­nov­cu, Ba­nja Lu­ka – Do­nja Gra­di­na 30-31. maj 2007, JU Spo­men pod­ruč­je Do­nja Gra­di­na, Ko­zar­ska Du­bi­ca i Udruženje Ja­se­no­vac – Do­nja Gra­di­na, Ba­nja Lu­ka, Ba­nja Lu­ka 2007, 23-37.

Do­cu­ments on the Ja­se­no­vac Con­cen­tra­tion Camp,iz­da­nje na en­gle­skom: Ja­se­no­vac 4th In­ter­na­ti­o­nal Con­fe­ren­ce on Ja­se­no­vac, Ba­nja Lu­ka – Do­nja Gra­di­na May 30-31, 2007; Ba­nja Lu­ka 2007, 25-39.

Žrtve Vojvodine u Drugome svetskom ratu prema do sada obrađenim podacima Anketnog odbora Skupštine Automne pokrajine Vojvodine, Saopštenje pod naslovom Stra­da­nje stanovništva Voj­vo­di­ne u 2. svet­skom ra­tu pre­ma do sa­da obrađenim po­da­ci­ma An­ket­nog od­bo­ra Skupštine AP Voj­vo­di­ne­, namenjeno za saopštavanje na Dijalogu 10. u Osijeku 2005, izloženo na 9. dijalogu povjesničara/istoričara u Vršcu, 5-7. novembra 2004, objavljeno u: Dijalog povjesničara/istoričara 10, I-II, Zaklada Friedrich Naumann i Zajednica istraživača „Dijalog“/Udruga za promicanje znanstvenog dijaloga (Dijalog), Zagreb 2008, 356+402, u knj. II, na str. 223-246.

i internet:http://www.cpi.hr/download/links/hr/11711.pdf

Žr­tve ra­ta 1941-1945 op­šti­ne San­ski Most pre­ma po­pi­su iz 1964. go­di­ne i do sa­da iz­vr­še­noj re­vi­zi­ji po­pi­sa = The 1941-1945 War Casualties from Sanski Most Municipality According to the 1964 Register and its Revision to Date, Saopštenje izloženo na Prvom okruglom stolu „Šušnjar 1941“, održanom u Oštroj Luci, Republika Srpska, 1. avgusta 2008. godine, objavljeno u: Šušnjar 1941, Zbornik saopštenja, svjedočenja i dokumenata = Šušnjar 1941, Proceedings – papers, testimonies and documents (dvojezična publikacija na srpskom i engleskom jeziku), Opština Oštra Luka, Udruženje raseljenih Sanjana „Sanska ognjišta“ Banja Luka, Autocentar Banja Luka d.o.o i Agencija za izdavačku djelatnost „Slovo“ Banja Luka, Oštra Luka 2008, 25-59=23-56. i internet: http://www.jadovno.com/tl_files/ug_jadovno/susnjar_sr_web.pdf (25-59) http://www.jadovno.com/tl_files/ug_jadovno/susnjar_en_web.pdf(23-56)

Ja­se­no­vac: isto­ri­ja i isto­ri­o­gra­fi­ja (Ne­ka otvo­re­na pi­ta­nja o Ja­se­nov­cu u isto­ri­o­gra­fi­ji) = Ja­se­no­vac: Hi­story and Hi­sto­ri­o­graphy (So­me mo­ot questions abo­ut Ja­se­no­vac in hi­sto­ri­o­graphy), u: Izraelsko-srpska naučna razmena u proučavanju holokausta, Zbornik radova s naučnog skupa, Jerusalim, Jad Vašem 15-20. jun 2006 =Israeli-Serbian Academic Exchange in Holocaust Research, Collection of papers from the academic conference, Jerusalem – Yad Vashem, 15-20 June 2006 (dvojezična publikacija na srpskom i engleskom jeziku), Muzej žrtava genocida, Beograd 2008, 311-326, 327-343.

O nekim pitanjima ustaškog genocida i jasenovačkim logorima, u: Građanski rat u Hrvatskoj 1991-1995, Zbornik radova 5; Udruženje Srba iz Hrvatske Beograd i Srpsko kulturno društvo „Zora“ Knin-Beograd, Beograd 2009, 41-74.

Hro­no­lo­gi­ja zlo­či­na (april – av­gust 1941. go­di­ne) – prilog doka­zima o genocidnom ka­rak­te­ru Ne­za­vi­sne Dr­ža­ve Hr­vat­ske, u: Prilozi istraživanju zločina genocida i ratnih zločina, Muzej žrtava genocida, Beograd 2009, 11-78.

Žrtve rata 1941-1945 na području Velike župe Sana i Luka =The Victims of War between 1941 and 1945 in the Area of Grand Parish Sana – Luka,u: Šušnjar 1941, Zbornik saopštenja, svedočenja i dokumenata, Drugi Okrugli sto, Oštra Luka 1. avgust 2010 = Šušnjar 1941, Proceedings – Papers, Testimonies and Documents, The Second Round Table, Oštra Luka, 1. August 2010, (dvojezična publikacija na srpskom i engleskom jeziku), Izdavači: Opština Oštra Luka, Udruženje raseljenih Sanjana „Sanska ognjišta Banja Luka, „Autocentar Banja Luka“ i Agencija za izdavačku djelatnost „Slovo“ Banja Luka, Oštra Luka 2010, 55-81, 53-79.

i internet: http://www.ic-jasenovac.com/images//susnjar1941_engleski_finale.pdf (53-79)

Žrtve rata 1941-1945 opštine Bihać prema popisu iz 1964. godine i do sada izvršenoj reviziji popisa = Victims of War 1941-1945 in Bihac Municipality According to the 1964 Register and Register Revision done untol now, u: Garavice 1941, Zbornik saopštenja, svedočenja i dokumenata, Prvi okrugli sto, Banja Luka 5, maj 2010 = Garavice 1941, Collection of Statements, Testimonies and Documents, First Panel Doscussion, Banja Luka 05/05/2010, (dvojezična publikacija na srpskom i engleskom jeziku), Zavičajno udruženje „Una“ i „Trivunija line“ Banja Luka, Banja Luka 2011, 47-87, 46-87.

Žrtve rata 1941-1945 rođene na području Bosanske krajine pema popisu iz 1964. godine i do sada izvršenoj reviziji popisa s posebnim osvrtom na stradanje dece,u: Jasenovac sistem koncentracionih logora i stratišta hrvatske države za istrebljenje Srba, Jevreja i Roma u Drugom svetskom ratu, Zbornik radova sa Pete međunarodne konferencije, Banja Luka 24-25. maj 2011, Javna ustanova Spomen-područje Donja Gradina, Kozarska Dubica i Udruženje Jasenovac – Donja Gradina, Banja Luka, Banja Luka 2011, 25-35.

i internet: http://www.ic-jasenovac.com/images//zbornik%20-%20peta%20k-inal%2004-05-2011%20-final.pdf

Tabelarni pregled mesta smrti dece žrtava rata 1941-1945 rođene na području Bosanske krajine, u: Jasenovac sistem koncentracionih logora i stratišta hrvatske države za istrebljenje Srba, Jevreja i Roma u Drugom svetskom ratu, Zbornik izlaganja saopštenja i svedočenja sa Pete međunarodne konferencije (Prilozi), Banja Luka 24-25. maj 2011, Javna ustanova Spomen-područje Donja Gradina, Kozarska Dubica i Udruženje Jasenovac – Donja Gradina, Banja Luka, Banja Luka 2011, 317-328. i: Transkript usmenog izlaganjasaopštenja Žrtve rata 1941-1945 rođene na području Bosanske krajine s posebnim osvrtom na stradanje dece, u: Isto, 34-35.

The 1941-1945 War causalties born in Bosanska krajina region according to the 1964 register and its revision do date, with a special regard to the sufferings of children,in: Jasenovac, The Fifth Internatioanl Conference on the Systems of Concentracion Camps & execution sites of the Croatian state for the extermination od Serbs, Jews & Gypsies in WWII, Jasenovac: The Proceedings, Banja Luka 24th & 25th May 2011, Kozarska Dubica: Public Institution Memorial Area Donja Gradina, Banja Luka: Association Jasenovac – Donja Gradina, Banja Luka 2011, 25-35. i internet: http://www.ic-jasenovac.com/images/zbornik%20engl%20gm.pdf (25-35)

Žrtve rata 1941-1945 rođene na području Bosanske krajine prema do sada izvršenoj reviziji popisa iz 1964. godine, u: Građanski rat u Hrvatskoj 1991-1995, Zbornik radova 7, Udruženje Srba iz Hrvatske Beograd, Srpsko kulturno društvo „Zora“ Knin-Beograd, Beograd 2011, 169-188.

Žrtve rata 1941-1945 rođene na području Bosanske krajine prema do sada izvršenoj reviziji popisa iz 1964. godine s posebnim osvrtom na stradanje starijih lica i stradanje u logoru Jadovno (rezime) = Victims of 1941-1945 War Born in the Region of Bosanska Krajina According to the Revision of the 1964 Census with Special Emphasis on the Suffering of Elderly and the Suffering in Camp Jadovno,u: Prva međunarodna konferencija o kompleksu ustaških logora Jadovno – Gospić 1941, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 24-25. jun 2011, Zbornik sažetaka (dvojezična publikacija na srpskom i engleskom jeziku) = First International Conference on Ustasha Concentration Camps in Jadovno – Gospić 1941, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 24-25 June 2011, Collection of Abstracts, Banja Luka 2011.

i internet: http://www.jadovno.com/jovan-mirkovic-zrtve-rata-19411945-rodjene-na-podrucju-bosanske-krajine-prema-do-sada-izvrsenoj-reviziji-popisa-iz-1964.html

Žrtve rata 1941-1945 sa područja Bosanske Krajine – prilog istraživanju genocida, u: ­Istraživanje i memorijalizacija genocida i ratnih zločina,Zbornik radova (Godišnj­ak muze­ja, te­matski b­roj), Muzej žrtava genocida, Beograd 2012, 11-52.
Čl­an­ci ­u časo­pisima:

Ja­se­no­vač­ki ka­vez, „Front“, br. 14 (1658), 12. jul 1991, 31, delovi sa­op­šte­nja: Pri­log iz­u­ča­va­nju si­ste­ma ja­se­no­vač­kih kon­cen­tra­ci­o­nih lo­go­ra 1941. (lo­go­ri I i II) na osno­vu sje­ća­nja i iz­ja­va pre­ži­vje­lih za­to­če­ni­ka i mješta­na Ja­se­nov­ca i okol­nih se­la podnetih na naučnom skupu

„Jugoslavi­ja u II svet­skom ra­tu“, Be­o­grad, 4-6. ju­la 1991.

O ne­kim pi­ta­nji­ma usta­škog ge­no­ci­da i ja­se­no­vač­kim lo­go­ri­ma, Srp­ska slobodar­ska mi­sao, 5/2000, Be­o­grad 2000, 252-280.

Ne­ka­žnje­ni zlo­čin­ci ge­no­ci­da, SSM, 5, (11)/2001, Be­o­grad 2001, 283-294.

(Tri­sto dva­de­set če­ti­ri) 324 sa­ta ću­ta­nja za de­cu na ja­se­no­vač­kim stratišti­ma, SSM, 2 (8)/2001, Be­o­grad 2001, 416 - 425.

In­ter­di­sci­pli­nar­no is­tra­ži­va­nje ma­sov­nih stra­ti­šta si­ste­ma usta­ških lo­go­ra Ja­se­no­vac, (ko­a­u­tor­stvo), Zbor­nik ra­do­va Voj­no­ge­o­graf­skog institu­ta, br. 10, Be­o­grad 2001, 77-94.

Me­mo­a­ri i dru­ga se­ća­nja kao iz­vo­ri o ja­se­no­vač­kom lo­go­ru,SSM, 3 (25)/2004, Beograd 2004, 111-159.

Tri knji­ge o Ja­se­nov­cu Mi­la­na Bu­la­ji­ća (1. Ja­se­no­vac, Usta­ški lo­go­ri smr­ti, „Srp­ski mit?“, Hr­vat­ski usta­ški lo­go­ri ge­no­ci­da nad Sr­bi­ma, Je­vre­ji­ma i Ci­ga­ni­ma; 2. Ja­se­no­vac na su­du, Su­đe­nje Din­ku Ša­ki­ću, Ja­se­no­vac – sistem usta­ških lo­go­ra ge­no­ci­da, „Bal­kan­ski Aušvic“, 3. „Bal­kan Auschwitz“, System of Cro­a­tian Na­zi-Us­tas­ha Ge­no­ci­de Camps for Serbs, Jews and Gypci­es), SSM, 4(32)/2005, Be­o­grad 2005, 329-340.

Ime­no­slov­nik var­va­ri­zma (Mar­ko Ruč­nov, Za­što Ja­se­no­vac), SSM, 5 (33)/2005, Be­o­grad 2005, 487-492.

Is­to­risjko pam­će­nje srp­skog na­ro­da i iz­ja­va „da je NDH bi­la iz­raz povijesnih te­žnji hr­vat­skog na­ro­da“, SSM, 3(59)/2007, 183-211.

Na­ci­stič­ki zlo­či­ni u NHD, Uz še­zde­set­go­di­šnji­cu pro­bo­ja lo­go­ra­ša iz lo­go­ra Ja­se­no­vac, „Pra­vo­sla­vlje“, broj 913, Beograd, april 2005, 14-15.

Operacionalizacija ideološke osnove, politike i programa NDH – Jadovno, prvi logor uništenja u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (Dr Đuro Zatezalo, Jadovno, Kompleks ustaških logora 1941. godine [I] i Jadovno, Zbornik dokumenata [II], Muzej žrtava genocida, Beograd 2007, 821+906), prikaz, SSM, god. H, br. 3 (80)/2009, Beograd, mart-april 2009, 291-327.

Rešenje „Srpskog pitanja“ – deportacija ili likvidacija (Miodrag Bjelić, „Sabirni ustaški logor u Slavonskoj Požegi 1941 godine“, Beograd, Muzej žrtava genocida, 2008, 128), SSM, godina H, br. 5 (82)/2009, Beograd, jul-avgust 2009, 285-292.

A na­me for le­a­sing ili­ti o re­vi­zi­o­ni­zmu u isto­ri­o­gra­fi­ji i za­ključ­ku da je „Pokolj u glinskoj pravoslavnoj crkvi jednostavno izmišljen“, SSM, god. XII, br. 3(93)/2011, Beograd, maj – jun 2011, 103-111.

Sistem jasenovačkih koncentracionih logora, Dveri srpske, časopis za nacionalnu kulturu i društvena pitanja, godina XIII, broj 47-50, Beograd 2011, 64-69.
U­redništ­vo:

Lipovljanski susreti,Godišnjak manifestacije i Zbornik radova s Okruglog stola, „Lipovljanski susreti 1980“, Organizacioni odbor „Lipovljanskih susreta“, Lipovljani 1980.

Lipovljanski susreti,Godišnjak manifestacije i Zbornik radova s Okruglog stola, „Lipovljanski susreti 1981“, Organizacioni odbor „Lipovljanskih susreta“, Lipovljani 1981.

Ge­no­cid u 20. ve­ku na pro­sto­ri­ma ju­go­slo­ven­skih ze­ma­lja, Zbor­nik ra­do­va sa naučnog sku­pa, Be­o­grad, 22-23. april 2003 (rezimei na engleskom) (Godišnjak Mu­ze­ja, te­mat­ski broj), Be­o­grad, Mu­zej žr­ta­va ge­no­ci­da i Insti­tut za no­vi­ju isto­ri­ju Sr­bi­je, 2005, 506.
Vru­ći­nić, Du­šan, De­mo­graf­ski gu­bi­ci Sr­bi­je pro­u­zro­ko­a­ni ra­to­vi­ma u XX ve­ku, (rezime na engleskom), Mu­zej žr­ta­va ge­no­ci­da, Be­o­grad 2007, 204.

Za­te­za­lo Đu­ro, Ja­dov­no, kom­pleks usta­ških lo­go­ra 1941. go­di­ne, knj. 1 (sažeci po poglavljima na engleskom jeziku), Ja­dov­no, Zbor­nik do­ku­me­na­ta, knj. 2.(predgovor na engleskom jeziku), Mu­zej žr­ta­va ge­no­ci­da, Be­o­grad 2007, 826+908.

Dra­goje Luk­ić­ rodite­lj p­ok­ošenog n­ar­aš­taja (Godišnj­ak muze­ja, te­matski broj), Beograd, Muzej žrtava genocida, 2008, 346.

Miodrag Bjelić,Sabirni ustaški logor u Slavonskoj Požegi 1941. godine, Muzej žrtava genocida, Beograd 2008, 128.

Izraelsko-srpska naučna razmena u proučavanju holokausta, Zbornik radova s naučnog skupa, Jerusalim, Jad Vašem 15-20. jun 2006 =Israeli-Serbian Academic Exchange in Holocaust Research, Collection of papers from the academic conference, Jerusalem – Yad Vashem, 15-20 June 2006 (Godišnj­ak muze­ja, te­matski b­roj), (dvojezična publikacija na srpskom i engleskom jeziku), Muzej žrtava genocida = Museum of genocide victims, Beograd 2008, 478.

Đorđe N. Lopičić, Nemački ratni zločini 1941-1945, presude jugoslovenskih vojnih sudova (rezime na engleskom),Muzej žrtava genocida, Beograd 2009, 528.

Nenad Antonijević, Albanski zločini nad Srbima na Kosovu i Metohiji u Drugom svetskom ratu, Dokumenta, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje (uvodna studija na srpskom i engleskom jeziku), Muzej žrtava genocida, Beograd 2009, 208.

Prilozi istraživanju zločina genocida i ratnih zločina, Zbornik radova (rezimei na engleskom jeziku), (Godišnjak Muzeja žrtava genocida – tematski broj), Muzej žrtava genocida, Beograd 2009, 292.

Đorđe N. Lopičić, Mađarski ratni zločini, presude jugoslovenskih sudova (rezime na engleskom jeziku), Muzej žrtava genocida, Beograd 2010, 520.

Đuro Aralica, Ustaški pokolji Srba u glinskoj crkvi, Muzej žrtava genocida, Beograd 2010, 270.

Đuro Aralica, Ustaški pokolji Srba u glinskoj crkvi, 2. izdanje, Muzej žrtava genocida, Beograd 2011, 270.

Branislav Božović, Stradanje Jevreja u okupiranom Bbeogradu 1941- 1944, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje (rezime na engleskom, nemačkom, francuskom i ruskom jeziku), Muzej žrtava genocida, Beograd 2012, 368.

Dragoje Lukić i ­Jovan Mirković, Ka­ta­log iz­lo­žbe: Bi­li su sa­mo de­ca, Ja­se­no­vac grob­ni­ca 19.432 de­voj­či­ce i de­ča­ka (dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku), Mu­zej žr­ta­va ge­no­ci­da, Be­o­grad 2002, 52.

Dragoje Lukić i ­Jovan Mirković, Ka­ta­log iz­lo­žbe: Bi­li su sa­mo de­ca, Ja­se­no­vac grob­ni­ca 19.432 de­voj­či­ce i de­ča­ka – They We­re Only Chil­d­ren, Ja­se­no­vac Crypt of 19.432 Girls and Boys, II iz­me­nje­no iz­da­nje (dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku), Be­o­grad, Mu­zej žr­ta­va ge­no­ci­da, 2006, 48.

Dragoje Lukić i Jovan Mirković, Ca­ta­lo­go del­la mo­stra: Era­no so­lo bam­bi­ni, Ja­se­no­vac tom­ba di 19.432 bam­bi­ne e bam­bi­ni – Ca­ta­lo­gue of exi­bi­ti­on: They We­re Only Chil­d­ren, Ja­se­no­vac Crypt of 19.432 Girls and Boys, III iz­me­nje­no iz­da­nje (dvojezično, na italijanskom i engleskom jeziku), Beograd, Muzej žrtava genocida, 2006, 48.

Dragoje Lukić i ­Jovan Mirković, Ka­ta­log redizajnirane iz­lo­žbe: Bi­li su sa­mo de­ca, Ja­se­no­vac grob­ni­ca 19.432 de­voj­či­ce i de­ča­ka – They We­re Only Child­ren, Ja­se­no­vac Crypt of 19.432 Girls and Boys, IV iz­me­nje­no i dopunjeno iz­da­nje (dvojezično na srpskom i engleskom jeziku), Be­o­grad, Mu­zej žr­ta­va ge­no­ci­da, 2011, 48.

­Jovan Mirković et al., Katalog izložbe: „Gubim Nevino Svoj Život Zbog Nevaljali i Prokleti Ljudi“, Zločini genocida i ratni zločini protiv civilnog stanovništva na jugoslovenskim prostorima 1941-1945 godine (sa dokumentarnih fotografija) = „I’m losing my Life Because of Wicked and Cursed People”, The Crime of Genocide and War Crimes Against Civilian Population in the Yugoslav Territory 1941-1945 (with documentary photographs), (dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku),Be­o­grad, Mu­zej žr­ta­va ge­no­ci­da, 2011, 64.

Miodrag Bijelić, Na kućnom pragu, Zavičajno udruženje Slavonaca, potomaka i prijatelja Slavonaca Beograd, Književni klub „Branko Radičević“ Beograd i Muzej žrtava genocida Beograd, Beograd 2011, 284.

Branislav Božović, Stradanje Jevreja u okupiranom Beogradu 1941- 1944, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje (rezime na engleskom, nemačkom, francuskom i ruskom jeziku), Muzej žrtava genocida, Beograd 2012, 368.

Jelena Đ. Lopičić-Jančić, Status ranjenika i bolesnika u međunarodnom i krivičnom pravu, Muzej žrtava genocida, Beograd 2012, 300.

Katalog izložbe „Podsjećanje: Spomen obilježje u Glini – nezavršen projekat“, koautorstvo: Jovan Mirković, Milojko Budimir i Dragan Čubrić.

­Istraživanje i memorijalizacija genocida i ratnih zločina, Zbornik radova (Godišnj­ak muze­ja, te­matski b­roj), Muzej žrtava genocida, Beograd 2012, 286.

Jelena Đ. Lopičić-Jančić, Ratni zločini protiv ranjenika, bolesnika i civilnog stanovništva – teorija i praksa, Muzej žrtava genocida, Beograd 2012, 156.

Silvija Krejaković, Identiteti žrtava streljanih u Kraljevu, oktobra 1941, Muzej žrtava genocida, Beograd 2013, 252.
N­eo­bjavlje­ni­ č­lanci­:

Gra­đa o ja­se­no­vač­kom lo­go­ru, pre­da­to za ob­ja­vlji­va­nje na CD-u po­vo­dom obeležava­nja 60-go­di­šnji­ce po­be­de nad fa­ši­zmom (Fi­lo­zof­ski fa­kul­tet – ka­te­dra za isto­ri­ju Uni­ver­zi­te­ta u Be­o­gra­du, Uni­ver­zi­tet­ska biblioteka).

Žr­tve ra­ta 1941-1945. u Voj­vo­di­ni pre­ma do­sa­da­šnjoj re­vi­zi­ji po­pisa „Žr­tve ra­ta 1941-1945“ iz 1964. i de­li­mič­no ob­ra­đe­nim po­da­ci­ma An­ket­nog od­bo­ra Skup­šti­ne AP Voj­vo­di­ne iz 2004. go­di­ne, sa­op­šte­nje na Okru­glom sto­lu: „60 go­di­na od završet­ka 2. svet­skog ra­ta u Voj­vo­di­ni“, No­vi Sad, 24. ok­to­bra 2005, pre­da­t­o za ob­ja­vlji­va­nje Mu­ze­ju Voj­vo­di­ne i Kon­rad Ade­na­u­er Stif­tung.

Žrtve rata 1941-1945 Bosanske krajine prema do sada izvršenoj reviziji popisa iz 1964. godine s posebnim osvrtom na stradanje starijih lica i stradanje u logoru Jadovno,Integralni tekst saopštenja predat za objavljivanje u Zborniku radova sa Prve međunarodne konferencije o Jadovnu 1941,održane24. juna 2011, u Banjoj Luci, u organizaciji: Udruženja „Jadovno 1941“, Banja Luka, i Instituta za savremenu istoriju, Beograd.

Deca Bosanske krajine žrtve rata 1941-1945,sa prilozima (1-11): mesta smrti, predato za objavljivanje u Zborniku radova izdavača Agencija „Slovo“ Banja Luka.

Ideološka osnova zločina Nezavisne Države Hrvatske 1941.Saopštenje priređeno za međunarodni naučni skup „Jugoslavija 1941“, povodom 70. godišnjice početka Drugog svetskog rata u Jugoslaviji, u organizaciji ISI i INIS Beograd i Zbornik radova sa ovog skupa.

Žrtve rata 1941-1945. u opštinama Bosansko Grahovo, Glamoč, Duvno, Kupres i Livno prema do sada izvršenoj reviziji popisa iz 1964. godine, saopštenje na Okruglom stolu u organizaciji Odbora za istraživanje ratnih zločina za opštine Glamoč, Livno, Duvno, Grahovo i Kupres, Banja Luka 21. avgusta 2012, predato za objavljivanje u Zborniku radova sa Okruglog stola.

Zbornik radova Građanski rat u Hrvatskoj 1991-1995, Udruženje Srba iz Hrvatske Beograd i Srpsko kulturno društvo „Zora“ Knin-Beograd.

Žrtve rata 1941-1945 sa područja Kozare, saopštenje za Zbornik sa Okruglog stola o stradanju stanovništva kozarskih opština u 2. svetskom ratu, Mrakovica, jun 2012.

­
Recenzije:

Dra­go­je Lu­kić, Bi­li su sa­mo de­ca, Ja­se­no­vac – grob­ni­ca 19.432 de­voj­či­ca i dečaka, I-II, fe­bru­ar 2000.

Bran­ko Fi­li­po­vić, Da se ne za­bo­ra­vi, av­gust 2001.

Đu­ro Za­te­za­lo, Ja­dov­no (II), Zbor­nik do­ku­me­na­ta, ok­to­bar 2006.

Ra­de Mi­lo­sa­vlje­vić, Usta­ški kon­cen­tra­ci­o­ni deč­ji lo­gor Ja­stre­bar­sko (rukopis: str. 102 + 55 str. pri­lo­ga), avgust 2008.

Nenad Antonijević [et al.], Izložba i katalog izložbe „Stradanje Srba pod okupaciojom 1941-1944 na Kosovu i Metohiji“, avgust 2008.

Antun Miletić, Ubijeni u koncentracionom logoru Jasenovac 1941-1945 (rukopis: str. 1067),jul 2010.

Miodrag Bijelić „Na kućnom pragu“ (str. 302), jul 2010.

Recenzija saopštenja za međunarodni naučni skup „Jugoslavija 1941“, odnosno članka za Zbornik radova: Silvija Krejaković, Među mitom i istinom: masovna odmazda u Kraljevu, oktobra 1941, septembar 2011.

Vesna Lučić [et al.], Priručnik za učenje o holokaustu,str. 230, april 2012.

Aleksandar Diklić, „Beograd – Večiti grad“, TV serijal (27 epizoda, trajanja 50-60 min.), recenzija za epizode koje su vezane za Drugi svetski rat, a posebno za 22. i 23. Emisiju, „Sumrak bogova“ i „Vešala za generale“.
Iz­lo­žbe:

­Bi­li su sa­mo de­ca, Ja­se­no­vac grob­ni­ca 19.432 de­voj­či­ce i de­ča­ka, Mu­zej žr­ta­va ge­no­ci­da Be­o­grad i Mu­zej Re­pu­bli­ke Srp­ske Ba­nja Lu­ka, ko­a­u­tor­stvo

Ba­nja Lu­ka, maj 2000.

Bi­je­lji­na, sep­tem­bar 2000.

Tre­bi­nje, no­vem­bar 2000.

Do­boj, de­cem­bar 2000.

Brč­ko, jun 2001.

Bi­li su sa­mo de­ca, Ja­se­no­vac grob­ni­ca 19.432 de­voj­či­ce i de­ča­ka – They We­re Only Chil­dren, Ja­se­no­vac Crypt of 19.432 Girls and Boys (po­kret­na iz­lo­žba), Mu­zej žr­ta­va ge­no­ci­da Be­o­grad, ko­a­u­tor­stvo: Dra­go­je Lu­kić.

Be­o­grad, Dom Voj­ske, ja­nu­ar 2002.

No­vi Sad, Mu­zej Voj­vo­di­ne, mart 2002.

Kra­gu­je­vac, Spo­men-park „21. ok­to­bar“, april 2002.

Ja­go­di­na, Za­vi­čaj­ni mu­zej, jun 2003.

­Herceg N­ov­i, Galerija,­ novembar 20­04­.

Era­no so­lo bam­bi­ni, Ja­se­no­vac tom­ba di 19.432 bam­bi­ne e bam­bi­ni – They We­re Only Chil­d­ren, Ja­se­no­vac Crypt of 19.432 Girls and Boys (pre­ra­đe­na iz­lo­žba Bi­li su sa­mo de­ca), Mu­zej žr­ta­va ge­no­ci­da Be­o­grad i Un ponte per Belgrado in terra di Bari, Bari, Italia.

Ba­ri, Ita­li­ja, Sa­la Mu­rat (Pi­az­za Far­ra­re­ze), ja­nu­ar 2007.

Na­pulj, Ita­li­ja, Chi­e­sa di San Se­ve­ro al Pen­di­no, april 2007.

Mi­la­no, Ita­li­ja, Ca­sa del­la Pa­ce del­la Pro­vin­cia di Mi­la­no, maj 2007.

Putignano, Ita­li­ja, Ita­li­ja, Sala del Consiglio comunale, februar, 2008.

Poggibonsi, Ita­li­ja, Palazzo Comunale, januar 2009.

Andria, Ita­li­ja, 2009

Gravina di Puglia, Italija, januar 2008

Bologna, Italija, Festival Sociale delle Culture Antifasciste, Storia e memoria, maj-jun 2009.

Colle Val d'Elsa, Italija, Palazzo Pretorio, februar 2011.

Bi­li su sa­mo decaBili su samo deca, Ja­se­no­vac grob­ni­ca 19.432 de­voj­či­ce i dečaka – They We­re Only Chil­d­ren, Ja­se­no­vac Crypt of 19.432 Girls and BoysThe­y ­wer­e only chil­dren­, CD – Di­gi­tal­na ver­zi­ja izlo­žbe, 1. iz­da­nje, 2005.

Be­o­grad, Pro­sto­ri­je Mi­ni­star­stva kul­tu­re, april 2005, kombinova­no: di­gi­tal­na i deo po­kret­ne iz­lo­žbe

Bi­li su sa­mo de­ca, Ja­se­no­vac grob­ni­ca 19.432 de­voj­či­ce i de­ča­ka – They We­re Only Chil­d­ren, Ja­se­no­vac Crypt of 19.432 Girls and Boys, CD – Di­gi­tal­na verzija iz­lo­žbeBili su samo deca(auto­play)(autop­­la­y)­, 2. iz­da­nje, 2007.

Be­o­grad, Am­ba­sa­da SAD, 16. maj 2007, kom­bi­no­va­no: di­gi­tal­na verzi­ja i deo po­kret­ne iz­lo­žbe.

Beograd, Dom Vojske, 8. novembar 2007, uz Akademiju povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv fašizma i antisemitizma i održavanja Okruglog stola „Poricanje holokausta i genocida danas“ – di­gi­tal­na ver­zi­ja izložbe Bili su samo deca(auto­play).

Beograd, 3. mart 2009, Deseta beogradska gimnazija, uz tribinu za maturante gimnazije, digitalna verzija izložbe.

Beograd, 15. aprila 2009, Prva beogradska gimnazija, uz tribinu za učenike i profesore gimnazije, digitalna verzije izložbe.

Beograd, Vojna akademija, 20. maj 2010, uz tribinu „Srpsko stratište Jasenovac-Donja Gradina“ Studentskog udruženja „Ujedinjena Srbija“, digitalna verzije izložbe.

Ruma, 20. oktobar 2009, Gradska biblioteka u Rumi, uz tribinu „Žrtve rata 1941-1945 opštine Ruma“ i „Stradanje dece u NDH“, digitalna verzije izložbe.

Užice, 26. decembar 2009, uz predavanje za profesore istorije, digitalna verzije izložbe.

Bi­li su sa­mo de­ca, Ja­se­no­vac grob­ni­ca 19.432 de­voj­či­ce i de­ča­ka – They We­re Only Chil­d­ren, Ja­se­no­vac Crypt of 19.432 Girls and Boys, redizajnirana pokretna izložba.

Pančevo, Biblioteka grada, oktobar 2011.

Beograd, Muzej žrtava genocida, Trg Nikole Pašića 11/III. Izložba postavljena novembra 2011. u hodniku Muzeja, do prenošenja na neko drugo mesto izlaganja, a pošto Muzej nema prostorije za stalnu postavku, ovu funkciju preuzima ova pokretna izložba

Kragujevac, Eparhija šumadisjka, Kragujevac, avgust-septembar 2013.

„Gubim Nevino Svoj Život Zbog Nevaljali i Prokleti Ljudi“ Zločini genocida i ratni zločini protiv civilnog stanovništva na jugoslovenskim prostorima 1941-1945. godine (sa dokumentarnih fotografija = „I’m losing my Life Because of Wicked and Cursed People“ The Crime of Genocide and War Crimes Against Civilian Population in the Yugoslav Territory 1941-1945 (with documentary photographs). Mu­zej žr­ta­va ge­no­ci­da, koautorstvo, autorski tim Muzeja žrtava genocida, Be­o­grad.

Kragujevac, Spomen-park „Kragujevački oktobar“, Muzej „21. oktobar“, 21. april 2011 – 15. septembar 2011.

Šabac, Međuopštinski arhiv u Šapcu, 27. septembar – 19. oktobar 2011.

Beograd, Vojni muzej, Kalemegdan, 9-30. novembar 2011.

Loznica, Muzej Jadra, 7-25. decembar 2011.

Kragujevac, Gimnazija, april-jun 2012.

Podsećanje: Spomen obilježje u Glini – nezavršen projekat, koautorstvo: Milojko Budimir i Dragan Čubrić.

Beograd, Galerija Istorijskog muzeja Srbije, 9-17. septembar 2011.
Su­de­lo­va­nje na na­uč­nim sku­po­vi­ma:

Na­uč­ni skup „Ju­go­sla­vi­ja u II svet­skom ra­tu“ (In­sti­tut za sa­vre­me­nu isto­ri­ju Beo­grad) Be­o­grad, 4-6. ju­l 1991, sa­op­šte­nje: Pri­log iz­u­ča­va­nju si­ste­ma jase­no­vač­kih kon­cen­tra­ci­o­nih lo­go­ra 1941 (lo­go­ri I i II) na osno­vu sje­ća­nja i iz­ja­va pre­ži­vje­lih za­to­če­ni­ka i mje­šta­na Ja­se­nov­ca i okol­nih se­la.

Na­uč­no sa­ve­to­va­nje Od­bo­ra SA­NU za sa­ku­plja­nje gra­đe o ge­no­ci­du pro­tiv srp­skog na­ro­da i dru­gih na­ro­da Ju­go­sla­vi­je u XX ve­ku i Dr­žav­ne ko­mi­si­je za ratne zlo­či­ne i zlo­či­ne ge­no­ci­da, odr­ža­no od 6. do 8. av­gu­sta 1992. go­di­ne u Be­o­gra­du, sa­op­šte­nje: Skr­na­vlje­nje Spo­men pod­ruč­ja Ja­se­no­vac i pi­ta­nje nje­go­ve da­lje za­šti­te.

Na­uč­ni skup Od­bo­ra SA­NU za sa­ku­plja­nje gra­đe o ge­no­ci­du pro­tiv srp­skog naro­da i dru­gih na­ro­da Ju­go­sla­vi­je u XX ve­ku, Dr­žav­ne ko­mi­si­je za ratne zlo­či­ne i zlo­či­ne ge­no­ci­da i In­sti­tu­ta za sa­vre­me­nu isto­ri­ju, Beo­grad, 22-23. apri­l 1993. go­di­ne, sa­op­šte­nje: „Ja­se­no­vač­ki mit“ Franje Tuđ­ma­na.

Okru­gli sto, Mu­zej žr­ta­va ge­no­ci­da i In­sti­tu­ta za sa­vre­me­nu isto­ri­ju, Be­o­grad 23. april 1996, po­vo­dom Da­na se­ća­nja na žr­tve ge­no­ci­da, sa­op­šte­nje: Saopšte­nje o is­tra­ži­va­nji­ma u Spo­men pod­ruč­ju Ja­se­no­vac u ve­zi sa Tuđma­no­vim iz­ja­va­ma o po­sto­ja­nju kon­cen­tra­ci­o­nog lo­go­ra u Ja­se­nov­cu po za­vr­šet­ku Dru­gog svet­skog ra­ta.

Dru­ga me­đu­na­rod­na kon­fe­ren­ci­ja „Ja­se­no­vac – si­stem hr­vat­skih usta­ških lo­go­ra ge­no­ci­da 1941-1945“, Ba­nja Lu­ka – Do­nja Gra­di­na 8-10. maj 2000, saopštenje: Zlo­čin­ci ge­no­ci­da: Ete­ro­vić Mir­ko.

Di­ja­log po­vje­sni­ča­ra/isto­ri­ča­ra V, Fri­e­drich Na­u­mann Stif­tung, Her­ceg No­vi, 1-4. mart 2001,re­fe­rat: Ja­se­no­vač­ki lo­gor u li­te­ra­tu­ri (sa gra­fič­ko-ta­be­lar­nom analizom).

Okru­gli sto po­vo­dom 10-go­di­šnji­ce do­no­še­nja Za­ko­na o osni­va­nju Mu­ze­ja žr­ta­va ge­no­ci­da, Be­o­gra­d 16. ju­l 2002, sa­op­šte­nje: Iz­da­nja Mu­ze­ja žr­ta­va genoci­da (uz 10-go­di­šnji­cu Za­ko­na o osni­va­nju Mu­ze­ja žr­ta­va geno­ci­da).

Di­ja­log po­vje­sni­ča­ra/isto­ri­ča­ra VII, Fri­e­drich Na­u­mann Stif­tung, Be­o­grad, 20-22. sep­tem­bar 2002, re­fe­ra­ti: Ja­se­no­vač­ki lo­gor u me­mo­ar­skim za­pi­si­ma objavlje­nim do 1950. go­di­ne i: Iz­da­nja Mu­ze­ja žr­ta­va ge­no­ci­da i gra­đa o ljud­skim gu­bi­ci­ma u tim iz­da­nji­ma.

Na­uč­ni skup „Ge­no­cid u 20. ve­ku na pro­sto­ri­ma ju­go­slo­ven­skih ze­ma­lja“, Organiza­to­ri: Mu­zej žr­ta­va ge­no­ci­da, In­sti­tut za no­vi­ju isto­ri­ju Srbije, In­sti­tut za sa­vre­me­nu isto­ri­ju, Voj­no­i­sto­rij­ski in­sti­tut, Beograd, 22-23. april 2003, sa­op­šte­nje: Kvan­ti­ta­tiv­no kva­li­ta­tiv­na ana­li­za upo­tre­blji­vo­sti li­te­ra­tu­re za iz­u­ča­va­nje ja­se­no­vač­kog lo­go­ra.

Me­đu­na­rod­ni na­uč­ni skup: Isti­na o do­ga­đa­ji­ma u Voj­vo­di­ni u pe­ri­o­du od 1941. do 1945. go­di­ne, or­ga­ni­za­tor: An­ket­ni od­bor Skup­šti­ne AP Voj­vo­di­ne za utvr­đi­va­nje isti­ne o do­ga­đa­ji­ma u pe­ri­o­du od 1941. do 1945. go­di­ne u Vojvo­di­ni, No­vi Sad sep­tem­bra 2004, re­fe­rat: Žr­tve u lo­go­ri­ma 1941-1945. go­di­ne (Pri­log iz­u­ča­va­nju žr­ta­va ra­ta 1941-1945. go­di­ne u Vojvodi­ni pre­ma po­pi­su iz 1964. go­di­ne i do sa­da iz­vr­še­noj re­vi­zi­ji popisa).

Okru­gli sto: „60 go­di­na od za­vr­šet­ka 2. svet­skog ra­ta u Voj­vo­di­ni“, or­ga­ni­za­tor: Mu­ze­j Voj­vo­di­ne No­vi Sad, Kon­rad Ade­na­u­er Stif­tung i De­utsche Evangelistische Lan­de­skir­che e.V, No­vi Sad, 24. ok­to­bra 2005, sa­op­šte­nje: Žr­tve ra­ta 1941-1945. u Voj­vo­di­ni pre­ma do­sa­da­šnjoj re­vi­zi­ji po­pi­sa „Žr­tve ra­ta 1941-1945“ iz 1964. i de­li­mič­no ob­ra­đe­nim po­da­ci­ma Anket­nog od­bo­ra Skup­šti­ne AP Voj­vo­di­ne iz 2004. go­di­ne.

Na­uč­ni skup „Prav­ni i po­li­tič­ki aspek­ti op­tu­žni­ce Ha­škog tri­bu­na­la“, Beograd, 23. ja­nu­a­r 2005. go­di­ne, sa­op­šte­nje: Isto­rij­sko pam­će­nje srp­skog na­ro­da i iz­ja­va „da je NDH bi­la iz­raz po­vi­je­snih te­žnji hr­vat­skog naroda“.

Di­ja­log po­vje­sni­ča­ra/isto­ri­ča­ra IX, Fri­e­drich Na­u­mannStif­tung, Vr­šac 5-7. novem­bar 2004, re­fe­ra­ti: Žr­tve Voj­vo­di­ne u lo­go­ri­ma pre­ma do sa­da izvrše­noj re­vi­zi­ji po­pisa iz 1964. go­di­ne i Stra­da­nje sta­nov­ni­štva Vojvo­di­ne u 2. svet­skom ra­tu pre­ma do sa­da ob­ra­đe­nim po­da­ci­ma Anketnog od­bo­ra Skup­šti­ne AP Voj­vo­di­ne (re­fe­rat pri­re­đen za 10. Dijalog po­vje­sni­ča­ra/isto­ri­ča­ra 10, Osi­jek 23-25. sep­tem­bar 2005, izložen na 9. Di­ja­lo­gu.

Sympo­si­um: The Ho­lo­ca­ust in Na­zi Oc­cu­pied Yugo­sla­via (Aca­de­mic Ex­chan­ge with Ser­bian Scho­lars), Yad Vas­hem, Je­ru­sa­lim,Iz­rael, 15-20 ju­n 2006, saopštenje: Ja­se­no­vac: Hi­story and Hi­sto­ri­o­graphy (So­me mo­ot qu­e­sti­ons about Ja­se­no­vac in hi­sto­ri­o­graphy), iz­lo­že­no na ne­mač­kom: Ja­se­no­vac: Geschic­hte und Geschichtsschre­i­bung (Man­che of­fe­ne Fra­gen über Ja­se­no­vac in der Historiograp­hie).

The Sta­te of Ho­lo­ca­ust stu­di­es in So­ut­he­a­stern Euro­pe: Pro­blems, Ob­sac­les & Perspectives, Sa­ra­je­vo, Bo­sna i Her­ce­go­vi­na, 26-29. oktobar 2006, organizator: Go­et­he In­sti­tut Sa­ra­je­vo i Je­vrej­ska op­šti­na Sa­ra­je­vo, saopšte­nje: Ja­se­no­vac: isto­ri­ja i isto­ri­o­gra­fi­ja (Ne­ka otvo­re­na pitanja o Ja­se­nov­cu u isto­ri­o­gra­fi­ji) i na en­gle­skom: Ja­se­no­vac: Hi­story and Hi­sto­ri­o­graphy (So­me mo­ot qu­e­sti­ons abo­ut Ja­se­no­vac in hi­sto­ri­o­graphy) (skra­će­na ver­zi­ja iz­la­ga­nja u Je­ru­sa­li­mu).

Task For­ce for In­ter­na­ti­o­nal co­o­pe­ra­tion on Ho­lo­ca­ust Edu­ca­tion, Re­mem­bran­ce and Re­serch (ITF), Bu­dim­pe­šta, 3-6. de­cem­bar 2006.

Če­tvr­ta me­đu­na­rod­na kon­fe­ren­ci­ja o Ja­se­nov­cu, Ba­nja Lu­ka – Do­nja Gra­di­na 30- 31. maj 2007, organizator: Udru­že­nje Ja­se­no­vac – Do­nja Gra­di­na, Ba­nja Luka. Pokroviteljstvo: Predsednik i Vlada Republike Srpske, saopštenje: Gra­đa o ja­se­no­vač­kom lo­go­ru.

Okrugli sto „Poricanje holokausta i genocida danas“, Beograd, Dom Vojske, 8. novembar 2007: Revizionizam u istoriografiji i poricanje genocida:1) pitanje broja žrtava i 2) primer brutalnog revizionizma i poricanja genocida: Glas koncila – negiranje pokolja u glinskoj crkvi.

Okrugli sto „Šušnjar ’41“ u Oštroj Luci, 1. avgust 2008, organizator: Opština Oštra Luka i Udruženje raseljenih Sanjana „Sanska ognjišta“ Banja Luka, saopštenje: Žr­tve ra­ta 1941-1945 op­šti­ne San­ski Most pre­ma po­pi­su iz 1964. go­di­ne i do sa­da iz­vr­še­noj reviziji po­pi­sa.

Okrugli sto „Garavice 1941“, Banja Luka, 5. maj 2010, organizator: Zavičajno udruženje „Una“ Banja Luka, saopštenje: Žrtve rata 1941-1945 opštine Bihać prema popisu iz 1964. godine i do sada izvršenoj reviziji popisa.

Drugi Okrugli sto, „Šušnjar 1941“, Oštra Luka 1. avgust 2010, organizator: Opština Oštra Luka i Udruženje raseljenih Sanjana „Sanska ognjišta“ Banja Luka, saopštenje: Žrtve rata 1941-1945 na području Velike župe Sana i Luka.

Peta međunarodna konferencija: Jasenovac sistem koncentracionih logora i stratišta hrvatske države za istrebljenje Srba, Jevreja i Roma u Drugom svetskom ratu, Banja Luka 24-25. maj 2011, organizator Udruženje Jasenovac – Donja Gradina, Banja Luka, pokroviteljstvo: Predsednik i Vlada Republike Srpske, saopštenje: Žrtve rata 1941-1945 rođene na području bosanske krajine pema popisu iz 1964. godine i do sada izvršenoj reviziji popisa s posebnim osvrtom na strdanje dece.

Prva međunarodna konferencija o Jadovnu 1941,održana24. juna 2011. u Banjoj Luci, organizacija: Udruženje „Jadovno 1941“, Banja Luka i Institut za savremenu istoriju, Beograd, saopštenje: Žrtve rata 1941-1945. Bosanske krajine prema do sada izvršenoj reviziji popisa iz 1964. godine s posebnim osvrtom na stradanje starijih lica i stradanje u logoru Jadovno.

Okrugli sto „70-godišnjice ustanka 1941. godine“, Drvar, 26. jul 2011, saopštenje: Žrtve rata 1941-1945 rođene na području opštine Drvar prema do sada izvršenoj reviziji popisa iz 1964. godine s osvrtom na stradanje dece i starijih lica.

Okrugli sto povodom 70. godina oslobođenja Loznice i nemačkog masovnog ratnog zločina, Loznica (Muzej Jadra), 21. oktobar 2011, organizator: Institut za savremenu istoriju, Beograd i Centar za kulturu „Vuk Karadžić“ Loznica (Muzej Jadra), saopštenje: „Žrtve rata 1941-1945 rođene na području Jadra i Podrinja evidentirane u Bazi „Žrtve rata 1941-1945“ Muzeja žrtava genocida.

Okrugli sto „Genocid i ratni zločini počinjeni od strane NDH nad Srbima u opštinama Glamoč, Livno, Duvno, Grahovo i Kupres u periodu 1941-1945. godine“, Banja Luka 31. avgust 2012, saopštenje: „Žrtve rata 1941-1945. u opštinama Bosansko Grahovo, Glamoč, Duvno, Kupres i Livno prema do sada izvršenoj reviziji popisa iz 1964. godine“.
Or­ga­ni­za­ci­ja na­uč­nog sku­pa:

Ge­no­cid u 20. ve­ku na pro­sto­ri­ma ju­go­slo­ven­skih ze­ma­lja, Be­o­grad, 22-23. april 2003.
Reč na otva­ra­nju iz­lo­žbe:

Ba­nja Lu­ka, 7. ma­j 2000, Bi­li su sa­mo de­ca,

Tre­bi­nje, 4. no­vem­bar 2000, Bi­li su sa­mo de­ca.

Do­boj, 15. de­cem­bar 2000, Bi­li su sa­mo de­ca.

Brč­ko, 25. jun 2001, Bi­li su sa­mo de­ca.

No­vi Sad, 2. mar­t 2002, Bi­li su sa­mo de­ca.

Kra­gu­je­vac, 11. apri­l 2002, Bi­li su sa­mo de­ca.

Ja­go­di­na, 19. jun 2003, Bi­li su sa­mo de­ca.

Her­ceg No­vi, 11. no­vem­bar 2004, Bi­li su sa­mo de­ca.

Be­o­grad, 21. apri­l 2005, Bi­li su sa­mo de­ca,

Ba­ri, Ita­li­ja, 25. ja­nu­ar 2007, Bi­li su sa­mo de­ca.

Be­o­grad, Am­ba­sa­da SAD, 16. maj 2007, Bi­li su sa­mo de­ca.

Mi­la­no, Ita­li­ja, 28. maj 2007, Bi­li su sa­mo de­ca.

Beograd, Dom Vojske, 8. no­vem­bar 2007, Bili su samo deca

Loznica, 13. oktobar 2011, Od pobede do stratišta

Šabac, 27. septembar 2011, Gubim Nevino Svoj Život Zbog Nevaljali i Prokleti Ljudi

Beograd, Vojni muzej, 9. novembar 2011, Gubim Nevino Svoj Život ...

Loznica, 7. decembar 2011, Gubim Nevino Svoj Život ...

Beograd, 9. septembar 2011, Podsjećanje: Spomen obilježje u Glini – nezavršen projekat,
Reč na pro­mo­ci­ja­ma knji­ga:

Jo­van Mir­ko­vić, Ob­ja­vlje­ni iz­vo­ri i li­te­ra­tu­ra o ja­se­no­vač­kim lo­go­ri­ma, i: Zlo­či­ni u logo­ru Ja­se­no­vac = Cri­mes in the Ja­se­no­vac camp (pred­go­vor: Jo­van Mirković),

Ba­nja Lu­ka, 7. ma­ja 2000.

Dra­go­je Lu­kić, Bi­li su sa­mo de­ca, Ja­se­no­vac – grob­ni­ca 19432 de­voj­či­ce i de­ča­ka, I-II,

Be­o­grad, Sa­jam knji­ga, 29. ok­to­bar 2000.

Tre­bi­nje, 4. no­vem­bar 2000.

Ba­nja Lu­ka, 14. de­cem­bar 2000.

Goj­ko Ve­zmar, Usta­ško-oku­pa­tor­ski zlo­či­ni u Li­ci 1941-1945,

Be­o­grad, Galerija „Progres“, 3. ju­n 2004.

Du­šan Vru­ći­nić, De­mo­graf­ski gu­bi­ci Sr­bi­je pro­u­zro­ko­va­ni ra­to­vi­ma u XX ve­ku

Beograd, Dom Vojske Srbije, 14. jun 2007.

Đuro Zatezalo, Jadovno, Kompleks ustaških logora 1941 (knj. 1), Jadovno, Zbornik dokumenata (knj. 2),

Beograd, Dom Vojske Srbije, 21. februar 2008.

Banja Luka, Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 18. novembar 2008.

Be­o­grad, Sa­jam knji­ga, 21. ok­to­bar 2008.

Miodrag Bijelić, Sa­bir­ni usta­ški lo­gor u Sla­von­skoj Po­že­gi 1941. go­di­ne,

Be­o­grad, prostorije SUBNOR-a Srbije, 24. novembar 2008.

Be­o­grad, Sa­jam knji­ga, 21. ok­to­bar 2008.

Dragoje Lukić roditelj pokošenog naraštaja, Godišnjak Muzeja – tematski broj

Beograd, 1. oktobar 2008, SUBNOR

Banja Luka, 19. novembar 2008, Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske

Gradiška, 20. novembar 2008, Kulturni centar Gradiška

Izraelsko-srpska naučna razmena u proučavanju holokausta, Godišnjak Muzeja –tematski broj,

Beograd, Jevrejska opština, 27. januar 2009.

Beograd, Sa­jam knji­ga, 30. oktobar 2009.

Đorđe N. Lopičić, Nemački ratni zločini 1041-1945, Presude jugoslovenskih vojnih sudova,

Beograd, MSP Srbije, Klub penzionera, 13. maj 2009.

Beograd, Biblioteka grada, Rimska dvorana, 21. maj 2009.

Beograd, Sajam knjiga, 30. oktobar 2009, Štand Ministarstva za dijasporu

Novi Sad, Gradska biblioteka, 26. maj 2009.

Kraljevo, Narodni muzej, 12. oktobar 2009.

Ra­de Mi­lo­sa­vlje­vić, Usta­ški kon­cen­tra­ci­o­ni deč­ji lo­gor Ja­stre­bar­sko,

Novi Sad, Biblioteka Grada, 21. oktobar 2009.

Nenad Antonijević, Albanski zločini nad Srbima na Kosovu i Metohiji u Drugom svetskom ratu, Dokumenta,

Beograd, Sajam knjiga, 30. oktobar 2009.

Beograd, Trg Nikole Pašića 11, prostorija ISI-ja i INIS-a, 26. januar 2010.

Herceg Novi, 28. jun 2010.

Pri­lo­zi is­tra­ži­va­nju zlo­či­na ge­no­ci­da i rat­nih zlo­či­na, Godišnjak Muzeja – tematski broj,

Beograd, 26. januar 2010.

Be­o­grad, Saj­am knji­ga 27. ok­to­bar 2010.

Kraljevo, Narodni muzej, 12. oktobar 2010.

Jaša Almuli, Jevreji i Srbi u Jasenovcu,

Beograd, Kolarčeva zadužbina, 27. januar 2010.

Milan Bastašić, Bilogora i Grubišno Polje 1941-1991, Banja Luka – Beograd, 2009,

Banja Luka, 11. februar 2010, u Muzeju Republike Srpske

Beograd, 10. februara 2010, Akademija za bezbednost i diplomatiju

Novi Sad, 15. april 2010.

Opština Grubišno Polje – žrtve rata 1941-1945, Jovan Mirković

Internet:http://www.jadovno.com/grubisno-polje/articles/opstina-grubisno-polje-zrtve-rata-1941-1945-jovan-mirkovic.html

Victims of 1941-1945 War from Grubišno Polje Municipality by Jovan Mirković

Internet:http://www.jadovno.com/eng/articles/victims-of-1941-1945-war-from-grubisno-polje-municipality-by-jovan-mirkovic.html

Iz­da­vač­ka delatnost Mu­ze­ja žr­ta­va ge­no­ci­da (Izdanja Muzeja u funkciji trajnog sećanja na žrtve genocida i holokausta)

Beograd, 9. novembar 2008, Savez jevrejskih opština Srbije

Beograd, 5. mart 2009, Međunarodni kulturni centar

Her­ceg No­vi, 28. ju­n 2010.

Kraljevo, 2. oktobar 2010.

Dr Đorđe N. Lopičić, Mađarski ratni zločini, Presude jugoslovenskih sudova,

Be­o­grad, Saj­am knji­ga 27. ok­to­bar 2010.

Beograd, Biblioteka grada, Rimska dvorana, 18. novembar 2010.

Senta, Zavičajna fondacija „Stevan Sremac“, 4. april 2012.

Gra­đan­ski rat u Hr­vat­skoj 1991-1995, Zbor­ni­k 7,

Be­o­grad, Dom Voj­ske, 3. av­gust 2011.

Du­šan D. Milj­ko­vić, Stra­da­nja u Ca­zin­skoj kra­ji­ni i an­ti­fa­ši­stič­ka bor­ba (1941-1945),

Be­o­grad, 24. novembar 2011, SUB­NOR, Savski trg 9

Branislav Božović, Stradanje Jevreja u okupiranom Beogradu 1941-1944,2. dopunjeno i izmenjeno izdanje,

Beograd, Jevrejska opština Beograd, 26. januar 2012.

­Istraživanje i memorijalizacija genocida i ratnih zločina, Zbornik radova (Godišnj­ak muze­ja, te­matski b­roj),

Beograd, 18. oktobar 2012, SUBNOR Srbije, Savski trg 9 (Po­vo­dom 21. oktobra, Da­na se­ća­nja na srp­ske žr­tve u Dru­gom svet­skom ra­tu)

Ve­sna Lu­čić [et.al.], Pri­ruč­nik za uče­nje o Ho­lo­ka­u­stu, Pla­to­ne­um, No­vi Sad i Savez je­vrej­skih op­šti­na Sr­bi­je,

Be­o­grad, Sa­jam knji­ga, 25. ok­to­bar 2012.
Tri­bi­ne i pre­da­va­nja:

Ba­nja Lu­ka 15. oktobar 2005, Se­mi­nar za pro­fe­so­re Bo­go­slo­vi­ja SPC: Ne­ka otvore­na pi­ta­nja u isto­ri­o­gra­fi­ji o Ja­se­nov­cu.

Ba­nja Lu­ka, 16. oktobar 2005, tri­bi­na: Ja­se­no­vac u isto­ri­o­gra­fi­ji, Fi­lo­zof­ski fakul­tet u Ba­nja Lu­ci.

Stra­da­nje de­ce u Ne­za­vi­snoj Dr­ža­vi Hr­vat­skoj – Kon­cen­tra­ci­o­ni lo­gor Jasenovac 1941-1945 (saPowerPoint Presentation)

Ba­ri, Ita­li­ja, 25. ja­nu­ar 2007.

La strage del popolo serbo nello stato indipendente di Croazia – il campo di concentramento di Jasenovac (1941-1945), (Traduzione di Concetta Ferrara)

Internet: www.cnj.it/documentazione/ustascia1941.htm

Be­o­grad, Am­ba­sa­da SAD, 16. maj 2007.

Mi­la­no, Ita­li­ja, 28. maj 2007.

Beograd, 3. mart 2009, Deseta beogradska gimnazija

Beograd, 15. april 2009, Prva beogradska gimnazija

Beograd, Vojna akademija, 20. maj 2010.

Niš, 30. jun 2010, Svetosavski dom

Kraljevo – Tradicionalna beseda povodom Oktobarskih dana u Kraljevu o streljanju u Kraljevu i drugim stradanjima na ovim prostorima u Drugom svetskom ratu – Komemorativna sednica Skupštine grada Kraljevo i Akademija, 14. oktobar 2008.

Beograd, 5. mart 2009, program: Jevreji naši sugrađani, Međunarodni kulturni centar, Beograd, izlaganje: O izdavačkoj delatnosti Muzeja žrtava genocida u funkciji trajnog sećanja na žrtve genocida i holokausta.

Ruma, 20. oktobar 2009, Gradska biblioteka u Rumi: Žrtve rata 1941-1945 opštine Ruma; Stradanje dece u Nezavisnoj Državi – Koncentracioni logor Jasenovac (1941-1945).

Užice, 26. decembar 2009, predavanje za profesore istorije u organizaciji Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Užice: Žrtve rata 1941-1945 opštine Užice; Stradanje dece u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj – Koncentracioni logor Jasenovac (1941-1945); Izdavačka delatnost Muzeja žrtava genocida u funkciji trajnog sećanja na žrtve genocida i holokausta.

Iz­da­vač­ka delatnost Mu­ze­ja žr­ta­va ge­no­ci­d (Izdanja Muzeja u funkciji trajnog sećanja na žrtve genocida i holokausta)

Her­ceg No­vi, 28. ju­n 2010.

Kraljevo, 2. oktobar 2010,

Beograd, 9. novembar 2008 (70-godišnjnica holokausta – Kristalnacht).

Banja Luka, 25. april 2012, Filozofski fakultet: projekat „Kultura sjećanja i pamćenja“ Udruženja studenata istorije „Dr Milan Vasić“ Banja Luka, Udruženja građana „Nefeš Haja“ Banja Luka i Odsjek za istoriju Filozofskog fakulteta Banja Luka, predavanje: „Banja Luka kao lokalni primjer provođenja Holokausta i genocida“.

Beograd, 13. mart 2013, Beogradska otvorena škola, Beograđanka XVI, [organizatori programa: Centar za istraživanje religija (CIReal) Beogradske otvorene škole (BOŠ), Međunarodna škola za obrazovanje o holokaustu Jad Vašem, Odbor za Jasenovac Svetog Arhijerejskog Sabora Srpske pravoslaljvne crkve], obrazovni program „Edukacija kroz kulturu sećanja: studije Holokausta u Srbiji“, predavanje: „Zločini genocida s posebnim osvrtom na Holokaust i ratni zločini nad civilnim stanovništvom na jugoslovenskim prostorima 1941-1945. godine“.
Elaborati, iz­ve­šta­ji, ko­men­ta­ri i po­le­mi­ke

Mi­šlje­nje o ne­kim ne­pre­ci­zno­sti­ma u Me­mo­ran­du­mu Vla­de Ju­go­sla­vi­je od 31. janu­a­ra 1992. go­di­ne o skr­na­vlje­nju Spo­men pod­ruč­ja Ja­se­no­vac, do­sta­vlje­no Dr­žav­noj ko­mi­si­ji za utvr­đi­va­nje rat­nih zlo­či­na i zlo­či­na ge­no­ci­da ju­na 1992.

Ela­bo­rat „Rat­ni zlo­či­nac Ete­ro­vić Mir­ko“, do­sta­vlje­no 23. ju­la 1999. go­di­ne Sa­ve­znom mi­ni­star­stvu prav­de i Vi­zen­ta­lo­vom cen­tru u Je­ru­sa­li­mu, na nji­hov zah­tev.

Ko­men­ta­ri na tekst „Mir­ko Ete­ro­vić: la­žne op­tu­žbe za rat­ne zlo­či­ne“, dosta­vlje­no 1. ju­na 2000. go­di­ne Vi­zen­ta­lo­vom cen­tru u Je­ru­sa­li­mu, na njihov zah­tev.

In­for­ma­ci­ja od 5. no­vem­bra 1999. go­di­ne o iz­vr­še­nom pre­gle­du mu­zej­ske gra­đe Spo­men-pod­ruč­ja Ja­se­no­vac 2-4. no­vem­bra 1999. go­di­ne u Ar­hi­vu Republike Srp­ske, Ba­nja Lu­ka, sa Po­pi­som gra­đe po san­du­ci­ma i Informaci­ja o sta­nju gra­đe Spo­men-pod­ruč­ja Ja­se­no­vac u Ar­hi­vu Republike Srp­ske, Ba­nja Lu­ka i pre­po­ru­ka za pri­o­ri­te­no ske­ni­ra­nje od 24. apri­la 2000. go­di­ne, do­sta­vlje­no Mi­ni­star­stvu za bo­rač­ka pi­ta­nja Republi­ke Srp­ske.

Ela­bo­rat: Ivo Roj­ni­ca, do­sta­vlje­no Sa­ve­znom mi­ni­star­stvu pra­vo­su­đa i Vizenta­lo­vom cen­tru u Je­ru­sa­li­mu 5. ok­to­bra 2001. go­di­ne.

Me­sta po­no­vlje­nih zlo­či­na 1941-1945. i 1992-1995, Iz­ve­štaj o po­se­ti de­le­ga­ci­je Ja­pan­ske am­ba­sa­de Re­pu­bli­ci Srp­skoj od 19-22. mar­ta 2001.

Osvrt na funk­ci­o­ni­ra­nje Spo­men-pod­ruč­ja Ja­se­no­vac i te­ze o da­ljem funkcionira­nju (ela­bo­rat do­sta­vljen ju­la 1992. Dr­žav­noj ko­mi­si­ji za utvr­đi­va­nje rat­nih zlo­či­na i zlo­či­na ge­no­ci­da).

In­for­ma­ci­ja o po­čet­ku rat­nih dej­sta­va na pro­sto­ru Spo­men-pod­ruč­ja Ja­se­no­vac i ne­po­šti­va­nju ha­ške kon­ven­ci­je o za­šti­ti kul­tur­nih do­ba­ra od oružanih su­ko­ba, do­sta­vlje­no 19. ju­na 1992. Sa­bo­ru srp­skog uje­di­nje­nja, Lon­don.

Ne­tač­no­sti u knji­zi Na­ta­še Ma­ta­u­šić „Ja­se­no­vac 1941. – 1945. Lo­gor smr­ti i rad­ni lo­gor“ i na web si­te: www.jusp-jasenovac.hr; reagovanjeupućeno Spomen-području Jasenovac 15. jula 2003.

Komentar uz „Prijedlog muzeološke koncepcije novog stalnog postava Memorijalnog muzeja Jasenovac“, s prilogom „Skrnavljenje Spomen-područja Jasenovac i pitanje njegove dalje zaštite“, dostavljeno 14. maja 2001. dr Đuri Zatezalu, članu Savjeta Spomen područja Jasenovac i jednom od recenzenata.

Donja Gradina najveće stratište izvršenog genocida u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (prilog za Program uređenja Spomen-područja Donja Gradina radio kao član Konzultantske grupe Vlade Republike Srpske za izradu stručnog dela tenderske dokumentacije za javnu nabavku Programa uređenja Spomen-područja Donja Gradina), u: Program uređenja Spomen-područja Donja Gradina, Vlada Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Projekat d.o.o, Banja Luka 2010, 77, Izvod str. 12-20.

Izvod iz teksta „Donja Gradina, najveće stratište izvršenog genocida u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj“, u: Program uređenja Spomen-područja Donja Gradina (Vlada Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, „Projekt“ a.d. Banja Luka), 10-17.

Internet:istorijabl.weebly.com/.../program_uredjenja_spomen_podrucje_donja_gradina.doc

Su­ge­sti­je za iz­ra­du struč­nog de­la ten­der­ske do­ku­men­ta­ci­je za jav­nu na­bav­ku „Iz­ra­da idej­nog ur­ba­ni­stič­kog rje­še­nja Spo­men-pod­ruč­ja Do­nja Gra­di­na“ i „Iz­ra­da Pro­gra­ma ure­đe­nja Spo­men-Pod­ruč­ja Do­nja Gra­di­na“, prilog za raspravu o Programu, oktobar 2010.
PowerPoint Presentation

Bili su samo deca, Stradanje dece u Nnezavisnoj Državi Hrvatskoj, Koncentracioni logor Jasenovac (1941-1945) (Slides:41,44)

Bili su samo deca, Stradanje dece u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Koncentracioni logor Jasenovac (1941-1945) = They Were Only Children, Extermination of Children in Indipendent State of Croatia, Concentration Camp Jasenovac (1941-1945) (16, 34)

Bili su samo deca, Stradanje dece u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Koncentracioni logor Jasenovac (1941-1945) = Erano solo bambini, La strage dei bambini nello Stato Indipendente Croato,
Il campo di concentramento di Jasenovac (1941 - 1945) (41)

Dragoje Lukić (Miloševo Brdo, 1928 – Beograd 2005) – In memoriam (16)

Žrtve rata 1941-1945. – Bosanska Krajina i Banja Luka (93)

Žrtve rata 1941-1945. opštine Bihać prema popisu iz 1964. godine i do sada izvršenoj reviziji popisa (43)

Žrtve rata 1941-1945. opštine Grubišno Polje (po mestu rođenja) prema reviziji popisa „Žrtve rata 1941-1945“ iz 1964. godine (25, 31, 40, 50)

Žrtve rata 1941-1945. opštine Ruma (po mestu rođenja) prema reviziji popisa „Žrtve rata 1941-1945“ iz 1964. godine (24)

Žrtve rata 1941-1945. opštine Sanski Most (29)

Žrtve rata 1941-1945. opštine Užice (po mestu rođenja) prema reviziji popisa „Žrtve rata 1941-1945“ iz 1964. godine (opština Užice i opština Kremna po administrativnoj podeli iz 1964. godine čine današnju opštinu Užice) (22)

Žrtve rata 1941-1945. u NDH na području Velike župe Krbava i Psat (Bihać) prema popisu iz 1964. godine i do sada izvršenoj reviziji popisa (28)

Žrtve rata 1941-1945. uNDHna područjuVelike župeSana-Luka (Banja Luka)prema popisu iz 1964. godine i do sada izvršenoj reviziji popisa

Žrtve rata 1941-1945. rođene na području Bosanske Krajine prema do sada izvršenoj reviziji popisa iz 1964. godine s posebnim osvrtom na stradanje dece (38)

Žrtve rata 1941-1945. rođene na području opštine Drvar prema do sada izvršenoj reviziji popisa iz 1964. godine s posebnim osvrtom na stradanje dece i starijih lica (32)

Izdavačka delatnost MŽG (23,28 automatically i on mouse click)

Jadovno (142 – automatically)

Jevreji žrtve rata 1941-1945. prema do sada izvršenoj reviziji popisa „Žrtve rata 1941-1945“ iz 1964. godine (po mestu rođenja) (36)

Muzej žrtava genocida, Izdavačka delatnost (21; on mouse click 23, 28; automatically 28)

Stradanje dece u logorima Nezavisne Države Hrvatske (60,66 – automatically)

Stradanje dece u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Koncentracioni logor Jasenovac (1941-1945) (39)

Uz godišnjicu proboja iz logora Jasenovac (za RTRS) (29)

 

Image

ADRESA:

  • Trg Nikole Pašića 11/III
  • Beograd 11000 Srbija

KONTAKT TELEFON:

+381 11 339-8883

E-mail:

  • direktor@muzejgenocida.rs.
  • office@muzejgenocida.rs

PRATITE NAS: