Veljko Đurić Mišina

Veljko Đurić Mišina rođen je 8. januara 1953. godine u mestu Kosore, Sinj, Hrvatska.

veljko djuric2 2c106

U rodnom mestu završio sedam razreda osnovne škole, u Beogradu osmi razred, gimnaziju i studije istorijskih nauka na Filozofskom fakultetu. Doktorat „Srpska pravoslavna crkva 1941–1945. godine“ odbranio na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Radio u Istorijskom muzeju Srbije kao kustos-istoričar (1981–1997), potom na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini kao nastavnik, najpre u zvanju docenta, potom vanrednog profesora, na predmetu Istorija Jugoslavije (1997–2005), u Institutu za srpsku kulturu u Leposaviću kao direktor i rukovodilac naučnoistraživačkog projekta (2005–2008), kao direktor u Evropskoj višoj školi za sportsko novinarstvo u Beogradu (2008–2009).

Odlukom Vlade Republike Srbije od 23. juna 2013. godine, imenovan za vršioca dužnosti direktora Muzeja žrtava genocida. Posle konkursa raspisanog 22. novembra 2016. godine, Upravni odbor predložio je dr Veljka Đurića Ministarstvu kulture i informisanja njegovo imenovanje za direktora. Vlada Republike Srbije 20. jula 2017. imenovala ga je za direktora Muzeja žrtava genocida.

Bi­bli­o­gra­fi­ja

I A. Monografije

1. Usta­še i pra­vo­sla­vlje: Hr­vat­ska pra­vo­slav­na cr­kva, Be­le­tra, Be­o­grad 1989.

2. Pre­kr­šta­va­nje Sr­ba u Ne­za­vi­snoj Dr­ža­vi Hr­vat­skoj: pri­lo­zi za isto­ri­ju verskog ge­no­ci­da, Al­fa, Be­o­grad-Ze­mun 1991.

3. Gol­go­ta Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve 1941-1945, Na­rod­na knji­ga – Al­fa, Be­o­grad 1997.

4. No­vi pri­lo­zi za bi­o­gra­fi­ju voj­vo­de Je­zdi­mi­ra Dan­gi­ća, No­va Sr­bi­ja, Be­o­grad 1997.

5. Voj­vo­da Đu­jić, No­va Sr­bi­ja, Be­o­grad 1998.

6. Le­to­pis Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve 1946-1950 go­di­ne: Vre­me pa­tri­jar­ha Gavrila (1946-1950) i pa­tri­jar­ha Vi­ken­ti­ja (1950-1958), 1. knj., Srp­sko kulturno dru­štvo Zo­ra, Knin, Be­o­grad 2000.

7. Le­to­pis Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve 1946-1950. go­di­ne: Vre­me pa­tri­jar­ha Gavri­la (1946-1950) i Vi­ken­ti­ja (1950-1958), 2. knj., Srp­sko kul­tur­no dru­štvo Zo­ra, Knin, Be­o­grad 2001.

8. Le­to­pis Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve 1946-1950 go­di­ne: Vre­me pa­tri­jar­ha Gavrila (1946-1950) i pa­tri­jar­ha Vi­ken­ti­ja (1950-1958), 3. knj., Srp­sko kulturno dru­štvo Zo­ra, Knin, Be­o­grad 2002.

9. Srp­ska pra­vo­slav­na cr­kva u Ne­za­vi­snoj Dr­ža­vi Hr­vat­skoj; 1941-1945. go­di­ne, Di­jam – M – pres, Ve­ter­nik 2002.

10. Zlo­čin je po­čeo ra­ni­je: Pri­lo­zi za isto­ri­ju stra­da­nja Sr­ba u ba­no­vi­na­ma Pri­mor­skoj i Sav­skoj 1934-1939. go­di­ne i Ba­no­vi­ni Hr­vat­skoj 1939-1941. go­di­ne, auto­ro­vo iz­da­nje, Be­o­grad 2004.

11. Pri­lo­zi za isto­ri­ju Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve, knj. 1, In­sti­tut za srp­sku kultu­ru – Pri­šti­na, Le­po­sa­vić 2006.

12. Pri­lo­zi za isto­ri­ju Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve, knj. 2, In­sti­tut za srp­sku kultu­ru – Pri­šti­na, Le­po­sa­vić 2007.

13. Šta će u Spli­tu Sve­ti Sa­va, auto­ro­vo iz­da­nje, Be­o­grad 2007.

14. Var­na­va pa­tri­jarh srp­ski, Pa­ro­hi­ja hra­ma Sve­tog Sa­ve u Be­o­gra­du i Epar­hi­ja srem­ska, Be­o­grad 2009. (dru­go iz­da­nje: Pod­go­ri­ca-Plje­vlja 2012.)

15. Ger­man Đo­rić: Pa­tri­jarh u obez­bo­že­nom vre­me­nu, 1-2, Manastir Svetog Stefana Slanci, Be­o­grad 2012.

16. Vikentije Prodanov: Patrijarh u rđavom vremenu, autorovo izdanje, Beograd 2018.

B.

1. (ko­a­u­tor sa Mi­o­dra­gom Bli­zan­cem) Pa­tri­jarh Ga­vri­lo (Do­žić), autor­sko izda­nje, No­vi Sad 2004.

2. Bojan Stojnić, Radovan Pilipović, Veljko Đurić Mišina, Svjedočenje o zatiranju. Prilozi za istoriju stradanja Srba Eparhije banjalučke 1941. godine, Arhiv Republike Srpske, Arhiv Srpske pravoslavne crkve, Muzej žrtava genocida, Banja Luka–Beograd 2016.

II Predgovori

1. Pred­go­vor u: Sa­vo Na­ki­će­no­vić, Knin­ska kra­ji­na: na­se­lja i po­ri­je­klo stanovni­štva, Srp­sko kul­tur­no dru­štvo Zo­ra, Be­o­grad – Knin 1990.

2. Pred­go­vor u: Mi­šo Uroš, Tro­me­đa: Tri me­đe jed­nog na­ro­da, Be­o­grad: Zavičajni klub Knin­ska kra­ji­na, Srp­sko kul­tur­no dru­štvo Zo­ra: Umjet­nič­ko brat­stvo ma­na­sti­ra Kr­ka: Iskra – In­for­ma­tiv­na agen­ci­ja Re­pu­bli­ke Srp­ske Kraji­ne, Knin 1994.

3. Pred­go­vor u: Ni­ko­la Kor­dić, Kroz rat sa Dra­žom: Rat­ne uspo­me­ne lič­nog pra­ti­o­ca Mi­ha­i­lo­vi­ća i ši­fran­ta u Vr­hov­noj ko­man­di Ju­go­slo­ven­ske voj­ske u Otadž­bi­ni, Be­o­grad – Kra­gu­je­vac 1998.

4. Pred­go­vor u: Ra­do­slav Gru­jić, Po­li­tič­ko-ver­ska ak­tiv­nost Va­ti­ka­na na Balka­nu kroz ve­ko­ve, Slo­bod­na knji­ga, Be­o­grad 1998.

5. Predgovor u: Savo Nakićenović, Kninska krajina: naselja i porijeklo stanovništva, Nikola Pašić, Srpsko književno društvo Zora, Beograd – Knin, 1999.

6. „Pro­lo­go­me­na“, Knez Pa­vle u vi­ho­ri­ma evrop­ske po­li­ti­ke, Be­o­grad 2003, str. 13–20.

7. Pred­go­vor u: Jo­ža Hor­vat, Zden­ko Štam­buk, Do­ku­men­ti o pro­tu­na­rod­nom ra­du i zlo­či­ni­ma jed­nog di­je­la katoličkog kle­ra, (Za­greb 1946), re­print, Ba­nja Lu­ka 2007.

8. „Pro­le­go­me­na“. Mu­dri orač nji­ve Go­spod­nje – Spo­me­ni­ca Jo­si­fa Cvi­jo­vi­ća epi­sko­pa bi­tolj­skog i mi­tro­po­li­ta skop­skog, Ce­ti­nje-Le­po­sa­vić-Be­o­grad, 2007, str. 15–22.

9. Pred­go­vor u: Đu­ro Vi­lo­vić, Kr­va­va cr­kva, Srp­ska ra­di­kal­na stran­ka, Ze­mun 2009.

10. Predgovor u: I život za pravoslavlje, Zbornik povodom 75-godišnjice upokojenja patrijarha Varnave, Beograd–Pljevlja–Podgorica 2012.

11. Predgovor u: Vojvoda Vasilije Trbić, Memoari – Kazivanja i doživljaji vojvode veleškog, 1-3, Beograd 2013.

12. Predgovor u: Nikola Kostur, Povratak iz mrtvih, Muzej žrtava genocida, Beograd 2015, str. 7–9.

13. Predgovor u: Nikola D. Turajlić, Maja Kljaić – Vejnović, U raljama genocida. Stradanja stanovništva Strmena, Crkvenog Boka i Ivanjskog Boka u veku, Muzej žrtava genocida, Beograd 2017, str. 7–8.

14. Predgovor u: Preispitivanje Srebrenice – Zbornik radova sa naučno-stručnih skupova o Srebrenici 2015. i 2016. godine, Beograd 2017, 7–8.

III Članci

1. „Uni­ja­će­nje u Dal­ma­tin­skoj Za­go­ri u XIX ve­ku“, Srp­ska zo­ra, god. 1, sv. 3/4, Knin 1991, str. 135–142.

2. „Ko su bi­li voj­no-uprav­ni ko­man­dan­ti Sr­bi­je 1941-1944“, Gla­snik Vojno­istorij­skog in­sti­tu­ta, br. 3, Be­o­grad 1996, str. 159–168.

3. „Sud­bi­ne ar­hi­je­re­ja i sve­šte­ni­ka Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve u Nezavisnoj Drža­vi Hr­vat­skoj pre­ma ob­ja­vlje­nim do­ku­men­ti­ma Srp­ske patrijarši­je“, Zbornik Sr­bi u Hr­vat­skoj, knj. 4, Be­o­grad 1999, str. 211–279.

4. „Iz isto­ri­je Ra­ško-pri­zren­ske epar­hi­je“, Sve­ti knez La­zar, br. 3 (31), Prizren, 2000, str. 83–89.

5. „Ar­hi­je­re­ji Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve 1941-1944. go­di­ne u do­ku­men­ti­ma nemač­ke slu­žbe bez­bed­no­sti“, Srp­ska slo­bo­dar­ska mi­sao, broj 5, Be­o­grad 2000, str. 171–193.

6. „Srp­ska pra­vo­slav­na cr­kva u pr­voj de­ce­ni­ji ko­mu­ni­stič­ke vla­sti 1945-1955. go­di­ne u Na­rod­noj Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj“, Di­ja­log isto­ri­ča­ra/po­vje­sni­ča­ra, sve­ska 2, Za­greb 2000, str. 635–652.

7. „Pri­log pro­u­ča­va­nju agrar­ne re­for­me i ko­lo­ni­za­ci­je 1945-1946. go­di­ne na ima­nji­ma Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve na te­ri­to­ri­ji Auto­nom­ne ko­sov­sko-metohijske obla­sti“, Sve­ti knez La­zar, br. 4 (32), Pri­zren 2001, str. 21–50.

8. „Pre­kr­šta­va­nje Sr­ba u Ne­za­vi­snoj Dr­ža­vi Hr­vat­skoj u pre­pi­sci kraljev­ske vla­de i Po­slan­stva u Va­ti­ka­nu 1941-1943. go­di­ne – Pri­log proučavanju isto­ri­je kon­ver­zi­je“, Zbor­nik ra­do­va Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta Univer­zi­te­ta u Pri­šti­ni, Bla­ce 2001, str. 215–222.

9. „Hr­va­ti kao žr­tve u Kra­lje­vi­ni Sr­ba, Hr­va­ta i Slo­ve­na­ca/Ju­go­sla­vi­ji 1918-1941. godine (Ne­ki spor­ni pro­ble­mi)“, Di­ja­log isto­ri­ča­ra/po­vje­sni­ča­ra, sve­ska 3, Zagreb 2001, str. 507–524.

10. „Jo­sif (Cvi­jo­vić), mi­tro­po­lit sko­pljan­ski i Aloj­zi­je Ste­pi­nac, nad­bi­skup zagre­bač­ki, pr­vo­sve­šte­ni­ci Srp­ske pra­vo­slav­ne i Ri­mo­ka­to­lič­ke cr­kve i pre­kr­šta­va­nje 1941-1945. go­di­ne“, Di­ja­log isto­ri­ča­ra/po­vje­sni­ča­ra, sve­ska 4, Za­greb 2001, str. 449–466.

11. „Pri­lo­zi za ko­mu­ni­stič­ko po­i­ma­nje mo­der­ni­za­ci­je“, Di­ja­log isto­ri­ča­ra/po­vje­sni­ča­ra, sve­ska 5, Za­greb 2002, str. 363–377.

12. „Sr­bi u Ne­za­vi­snoj Dr­ža­vi Hr­vat­skoj i Hr­va­ti u Sr­bi­ji 1941-1944. go­di­ne. Vi­đe­nje kroz sud­bi­ne sve­šte­no­slu­ži­te­lja“, Di­ja­log isto­ri­ča­ra/po­vje­sni­ča­ra, sve­ska 6, Zagreb 2002, str. 153–170.

13. „Ne­ko­li­ko pri­lo­ga o sud­bi­ni imo­vi­ne ma­na­sti­ra sre­za Ja­go­din­skog posle 1945. go­di­ne“, Ko­re­ni, br. 1, Ja­go­di­na 2003, str. 125–136.

14. „Pri­lo­zi za isto­ri­ju Sr­ba u Ba­no­vi­ni Hr­vat­skoj 1939-1941. go­di­ne“, Di­ja­log isto­ri­ča­ra/po­vje­sni­ča­ra, sve­ska 7, Za­greb 2003, str. 229–247.

15. „Hr­vat­ska pra­vo­slav­na cr­kva“, Srp­ska slo­bo­dar­ska mi­sao, broj 1, Beograd 2003, str. 123–140.

16. „De­lat­nost ju­go­slo­ven­ske oba­ve­štaj­ne, kon­tra­o­ba­ve­štaj­ne i dilomatske službe 1945–1946. go­di­ne u po­tra­zi za li­ci­ma osum­nji­če­nim i/ili pro­gla­še­nim za rat­ne zlo­či­ne“, Isto­ri­ja XX ve­ka, Be­o­grad 2004, str. 49–64.

17. „Po­li­tič­ke i dru­ge ak­tiv­no­sti Hr­vat­ske se­ljač­ke stran­ke u Dubrovačkom srezu u pro­ce­su kro­a­ti­za­ci­je“, Srp­ska slo­bo­dar­ska mi­sao, br. 25, Be­o­grad, 2004, str. 98–110.

18. „Ob­na­vlja­nje Pa­tri­jar­ši­je i iz­bor pa­tri­jar­ha 1920. go­di­ne“, Sve­ti knez Lazar, br. 4 (48), Pri­zren/Gra­ča­ni­ca 2004, str. 25–50.

19. „Usto­li­če­nje pa­tri­jar­ha Di­mi­tri­ja (Pa­vlo­vi­ća) 1924. i uvo­đe­nje u patrijaršij­ski tron u Pe­ći 1924. go­di­ne“, Sve­ti knez La­zar, br. 1-2 (49-50), Prizren/Gra­ča­ni­ca, 2005, str. 51–80.

20. „Zdrav­stve­no-so­ci­jal­ne pri­li­ke u ba­no­vi­ni Vr­ba­skoj 1929-1934. go­di­ne“, Zbor­nik okru­glog sto­la odr­ža­nog u Ba­nja­lu­ci 16. ok­to­bra 2004. „Sve­ti­slav – Ti­sa Mi­lo­sa­vlje­vić“, In­sti­tut za isto­ri­ju, Ba­nja Lu­ka 2005, str. 141–149.

21. „Ne­ki pro­ble­mi is­tra­ži­va­nja isto­ri­je Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve. Koli­ko ama­te­ri­zam u isto­ri­o­gra­fi­ji (ne)do­pri­no­si is­tra­ži­va­nju sud­bi­ne jerarhi­je Srpske pra­vo­slav­ne cr­kve“, Ge­no­cid u XX ve­ku na pro­sto­ri­ma jugosloven­skih zema­lja, Be­o­grad 2005, str. 477–488.

22. „Udru­že­nje pri­ja­te­lja Ve­li­ke Bri­ta­ni­je i Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Drža­va 1931-1941. go­di­ne“, Srp­ska slo­bo­dar­ska mi­sao, Ze­mun 2005, str. 329–342.

23. „Uti­caj Slo­bo­da­na Mi­lo­še­vi­ća na sud­bi­nu Kra­ji­ne“, Re­pu­bli­ka Srpska Kraji­na – De­set go­di­na po­sli­je 2, Be­o­grad 2005, str. 91–102.

24. „O jed­nom od gro­bo­va Pe­tra Ko­či­ća“, No­va Zo­ra, ča­so­pis za knji­žev­nost i kul­tu­ru, sv. 7, Srp­sko pro­svjet­no i kul­tur­no dru­štvo Pro­svje­ta, Bi­le­ća-Gac­ko 2005, str. 224–232.

25. „Ge­ne­ral Mi­lan Ne­dić i ar­hi­je­re­ji Srp­ska Pra­vo­slav­ne Cr­kve“, Sveti knez La­zar, br. 3 (51), Pri­zren/Gra­ča­ni­ca 2005, str. 61–96.

26. „Dva do­ku­men­ta jed­nog vre­me­na“, Ba­šti­na, In­sti­tut za srp­sku kul­tu­ru – Pri­šti­na, Le­po­sa­vić, sv. 19, 2005, str. 217–220.

27. „Pri­lo­zi za bi­o­gra­fi­ju vla­di­ke ra­ško-pri­zren­skog Se­ra­fi­ma (Jo­va­no­vi­ća)“, Ba­šti­na, sv. 20, In­sti­tut za srp­sku kul­tu­ru – Pri­šti­na, Le­po­sa­vić 2006, str. 151–161.

28. „Ne­ko­li­ko de­ta­lja o sud­bi­ni po­ve­lje kra­lja Ste­fa­na De­čan­skog“, Bašti­na, sv. 20/2, In­sti­tut za srp­sku kul­tu­ru – Pri­šti­na, Le­po­sa­vić 2006, str. 323–331.

29. „O agrar­noj re­for­mi 1945–1946. go­di­ne na ima­nji­ma ma­na­sti­ra Srp­ske pravoslav­ne cr­kve u Auto­nom­noj Ko­sov­sko-me­to­hij­skoj oblast“, Ba­šti­na, sv. 21, In­sti­tut za srp­sku kul­tu­ru – Pri­šti­na, Le­po­sa­vić, 2006, 201–214.

30. „Ob­no­va ma­na­sti­ra Banj­ska 1938-1940“, Ba­šti­na, sv. 22, In­sti­tut za srp­sku kul­tu­ru – Pri­šti­na, Le­po­sa­vić 2007, str. 173–183.

31. „Do­ku­ment ko­ga ni­je pre­ga­zi­lo vre­me“, No­va Zo­ra – ča­so­pis za književ­nost i kul­tu­ru, Srp­sko pro­svjet­no i kul­tur­no dru­štvo Pro­svje­ta, Odbori u Bi­le­ći i Gac­ku, Bi­le­ća – Gac­ko, pro­le­će 2007, 13/2007, str. 269–272.

32. „Slu­čaj vi­kar­nog epi­sko­pa hvo­stan­skog Var­na­ve Na­sti­ća u kon­tek­stu za­čet­ka ta­ko­zva­nog Ame­rič­kog ras­ko­la u Srp­skoj pra­vo­slav­noj cr­kvi“, Ar­hiv – časo­pis ar­hiv­skih rad­ni­ka Re­pu­bli­ke Srp­ske, br. 4, Ba­nja­lu­ka 2012, str. 293–308.

33. „Crkveno graditeljstvo u vreme patrijarha Varnave“, u: I život za pravoslavlje, Zbornik povodom 75-godišnjice upokojenja patrijarha Varnave, Beograd–Pljevlja–Podgorica, 2012, str. 155–170.

34. „Milan Stojadinović i konkordat Vatikana i Kraljevine Jugoslavije“, Milan Stojadinović – politika u vreme globalnih lomova, (Priredio Miša Đurković), Beograd 2013, str. 208–242.

35. „Drug Tito“ i „Čiča Draža“, u: Tito i Srbi – Zločinac na čelu kolone, Beograd 2013, str. 68–95.

36. „Zapisnici sa saslušanja generala Milana Nedića u Beogradu 1946. godine“, u: Godišnjak za istraživanje genocida, 8, Kragujevac–Beograd 2016, 299–360.

37. „Drina kao geopolitička i geostrateška metafora“ u: Zločini „Crne legije“ 1942–43, godine u Istočnoj Bosni, Srebrenica 2016, 117–122.

38. „Prilozi istoriji položaja Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj posle 1945. godine“, u: Srbi u Hrvatskoj, br. 10, Beograd 2016, 283–300. (Ponovo objavljen u: Građanski rat u Hrvatskoj 1991–1995, br. 13, Beograd 2017, 95–110.)

39. „Zapisnik sa saslušanja Juraja Paršića“, u: Godišnjak za istraživanje genocida, 9, Kragujevac–Beograd 2017, 241–248.

40. „Drina kao geopolitička metafora“, u: Preispitivanje Srebrenice – Zbornik radova sa naučno-stručnih skupova o Srebrenici 2015. i 2016. godine, Beograd 2017, 17–21.

41. Petar fra Berković i Vjekoslav fra Šimić pripadnici ustaške organizacije“, u: Godišnjak za istraživanje genocida, 10, Kragujevac–Beograd 2018, 159–165.

IV Urednik

1. Glavni i odgovorni urednik časopisa Instituta za srpsku kulturu Priština - Leposavić: Baština, godišta 2005, 2006 i 2007.

2. (Urednik) I život za pravoslavlje, Zbornik povodom 75-godišnjice upokojenja patrijarha Varnave, Beograd–Pljevlja–Podgorica, 2012, str. 6-7.

3. Glavni i odgovorni urednik časopisa Muzeja žrtava genocida i Spomen muzeja „21. oktobar“ u Kragujevcu: Godišnjak za istraživanje genocida, godišta 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018.

V Dokumentarni filmovi:

1. Patrijarh German Đorić: „Patrijarh u obezboženom vremenu“ 2011.

2. Patrijarh Varnava Rosić: „I život za pravoslavlje“, 2012.

3. „Pakao Nezavisne Države Hrvatske“ 2015.

4. „Koncentracioni logor Zemun“, 2018.

VI Izložbe

1. Agresija na SR Jugoslaviju, 24. mart – 10. jun 1999, (koautor Nenad Antonijević), 2014.

2. Prvi dan Velikog rata – 28. juli 1914, (koautor Nenad Antonijević), 2014.

3. R. A. Rajs – izveštaji o Velikom zločinu, (koautori Slađana Bojković i Nenad Antonijević), 2014.

4. Austrougarski zločini uoči i posle Kolubarske bitke 1914. godine, (koautor Nenad Antonijević), 2014.

5. Srpski narod u drugom svetskom ratu (1941–1945), Oružana borba za oslobođenje i stradanje civilnog stanovništva, (koautor Nenad Antonijević), 2015.

6. Veliki zločin u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj – plakati, dokumenti, fotografije (koautori Nenad Antonijević, Radovan Pilipović i Miloš Matijević), 2015.

7. `Oluja` zločin koji se pamti (Stradanja Srba u Hrvatskoj) i Zločin i sjećanje (Stradanje Srba u Bosni i Hercegovini), (koautor Nenad Antonijević), 2015.

8. Albanska golgota, (koautori Slađana Bojković i Nenad Antonijević), 2016.

9. `Oluja` Nestanak Srpske Krajine avgust 1995, 2017 (koautor Nenad Antonijević), 2016.

 

Image

ADRESA:

  • Trg Nikole Pašića 11/III
  • Beograd 11000 Srbija

KONTAKT TELEFON:

+381 11 339-8883

E-mail:

  • direktor@muzejgenocida.rs.
  • office@muzejgenocida.rs

PRATITE NAS: